755/Β/25.02.2021 – ΕΡΓΑΝΗ και άδεια ειδικού σκοπού

Νομοθετικό Κείμενο: Aριθμ. 8460/Δ1.2667
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 755/Β/25.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 633A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο