836/ΥΟΔΔ/07.10.2020 – Καθορισμός της αμοιβής των Αξιολογητών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ:57797
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 836/ΥΟΔΔ/07.10.2020

Καθορισμός αμοιβής των Εξωτερικών Αξιολογητών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπής Αξιολόγησης) και των Μελών αυτής όταν ορίζονται ως Εισηγητές, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176)

id: 599

Κατεβάστε εδώ το αρχείο