854/Β/14.03.2020 – Νέα έντυπα ΕΡΓΑΝΗ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθ. πρωτ.: 12338/Δ1.4372
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 854/Β/14.03.2020

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 539Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο