Αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ

Διυπουργική Απόφαση με αριθμό ΔΥ1δ/Γ.Π.21553
137/Υ.Ο.Δ.Δ./18.3.2014

Αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ

334A