ΦΕΚ 390/Β/21.02.2013 – Απλούστευση των διαδικασιών διεξαγωγής των Κλινικών Μελετών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ. 18910 390/Β/21.02.2013 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/89292/2003 (ΦΕΚ Β΄1973)
κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύμφωνα με την Οδηγία 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο», όπως αυτή τροποποιήθηκε ήδη και ισχύει σήμερα, προς το σκοπό εναρμόνισης, απλούστευσης και εξορθολογισμού των διαδικασιών διεξαγωγής των Κλινικών Μελετών