01-11-2013 – Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής-Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό των Δράσεων σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης»

01-11-2013 – Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής-Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό των Δράσεων σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης»