Αντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου

Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.14228
329/Β/13.2.2014

Αντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

330