Καθορισμός προϋποθέσεων πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων πολιτών

Υπουργική Aπόφαση Γ.Π/οικ.56432
1753/Β/28.6.2014

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

351