Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π οικ.3594
18/ΥΟΔΔ/21.1.2014

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

326A