ΦΥΚ – Ορφανά Φάρμακα – Σπάνιες Παθήσεις

06.09.2012 – Επιταχυνόμενη διαδικασία έγκρισης τιμής για συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα και άμεση ενσωμάτωσή τους στο επόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Σεπτεμβρίου 2012 – Άμεση αποζημίωση από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

06-09-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Χρ. Παπανικολάου, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, την κα Ζ. Δέδε, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και τον κ. Ν. Καραπάνο, Διευθυντή Διεύθυνσης...

01.08.2011 – Σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μείωση κατά 2,8% των τιμών των φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες (Ν. 3816/2010) και των ορφανών φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Ν. 3816/2010

01-08-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Ζωή Δέδε, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων