ΦΕΚ 76/Α/09.07.2015 – Περιορισμένη Επέκταση Συμβάσεων Προμηθευτών Νοσοκομείων για εφοδιασμό φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332 76/Α/09.07.2015 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας− Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της...