ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014 – Ρυθμίσεις για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ)- Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)- Δημόσιες Συμβάσεις – Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής νοσηλείων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Νόμος 4270/2014 143/A/28.6.2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες...

ΦΕΚ 183/Β/31.01.2014 – Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Υπουργική Απόφαση Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ.6546 183/Β/31.01.2014 Αριθ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ 6546 Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών...