ΦΕΚ 73/Α/17.05.2019 – Άρθρο 122 Rebate 2006-2008

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4611 73/Α/17.05.2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού...

ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017 – Νόμος 4472/2017 (Μνημόνιο 4)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 74/Α/19.05.2017   Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω...

ΦΕΚ 3006/Β/31.12.2015 – Κατάργηση rebate 50-30-20

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Αριθμ. Γ5/οικ. 101945 3006/Β/31.12.2015 Κατάργηση της με αριθμ. πρωτ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/τ.Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης Αναζήτηση...