ΦΕΚ 261/Α/09.12.2013 – Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Νόμος 4213 261/Α/9.12.2013 Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου...