ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019 – Μεταφορά ΗΔΙΚΑ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

  Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81 119/Α/08.07.2019 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους...