ΦΕΚ 06/ΥΟΔΔ/11.01.2016 – Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.:659 06/ΥΟΔΔ/11.01.2016 Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88620/10−10−2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 630/ΥΟΔΔ/13−10−2014...