Αρχείο

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση οικ.43066 Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1277/Β/20.5.2014 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει...

Τροποποίηση και συμπλήρωση: Υπουργικών Αποφάσεων «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» & «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών»

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση οικ.43063 & Υπουργική Απόφαση οικ.43065 Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1276/Β/20.5.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. οικ. 38733/6−5−2014 (ΦΕΚ 1144/Β)...

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο: Νόμος 4262 Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 114/Α/10.5.2014 Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το...