Αρχείο

Ανάκληση ισχύος διατάξεων περί Επιλογής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Π.Π.Υ.Φ.Υ. του Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ.οικ. 30869 Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 933/Β/14.4.2014 Ανάκληση ισχύος των διατάξεων των με αρ. αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014) και...