Προαγωγή Δημόσιας Υγείας

Προαγωγή Δημόσιας Υγείας

Για το ΣΦΕΕ προέχει η προώθηση της υγείας μέσα από όλες τις δημόσιες πολιτικές, θέτοντας ως στόχο την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα υγείας προκειμένου να είναι σε θέση να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες για την υγεία τους καθώς και να διασφαλίζουν το αναφαίρετο δικαίωμα τους στην πρόσβαση στη Δημόσια Υγεία. Γιατί η Υγεία δεν είναι απλώς «τεχνικές» και «πολιτικές». Η Υγεία είναι φιλοσοφία που πρέπει να διαπνέει τις πολιτικές προτεραιότητες και τις επιχειρηματικές στρατηγικές.

 

Η διατήρηση της υγείας του ατόμου και ακολούθως της κοινωνίας στο σύνολό της αποτελεί μια διαδικασία η οποία μπορεί να ξεκινά και να επιστρέφει στον ίδιο τον άνθρωπο, όμως είναι μια απόλυτα συλλογική διαδικασία που αφορά σε ένα πλαίσιο δράσεων. Η προαγωγή της διατήρησης της υγείας σε μια κοινωνία ανθρώπων αποτελεί λοιπόν μια σχετικά σύνθετη προώθηση ενεργειών που ξεκινούν από το οικείο και ατομικό και εξελίσσονται σε ένα κοινωνικό σύστημα που έχει ανάγκη την κοινή δραστηριότητα.

 

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας η «προαγωγή της υγείας» ορίζεται ως: >η διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να αυξήσουν τον έλεγχο πάνω στους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία τους και έτσι να έχουν την δυνατότητα βελτίωσή της. Κινείται πέρα από την ατομική συμπεριφορά, προς ένα ευρύ φάσμα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων”. Οι πρωτοβουλίες που πρέπει να λαμβάνονται προέρχονται τόσο από το μέτωπο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσο και από την πλευρά του δημόσιου τομέα που στις περισσότερες κοινωνίες έχει την θεσμική ευθύνη για την ανάπτυξη πολιτικής και την εξασφάλιση της υγείας του πληθυσμού.

 

Ο ΣΦΕΕΕ, ως κύριος φορές έκφρασης και οργάνωσης των κοινών δράσεων ενός σημαντικού τμήματος των ιδιωτών παρόχων υγείας που προσφέρουν και «εξοπλίζουν» την ιατρική κοινότητα με φαρμακευτικά σκευάσματα, από τη δημιουργία του προ 30 ετών και πολύ περισσότερο στα χρόνια της κρίσης, βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας και των ασθενών μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής, η οποία απέχει από τον κλασικό «επιχειρηματικό συνδικαλισμό».

 

Σύμφωνα με το σκεπτικό των αποδεδειγμένα ευαισθητοποιημένων στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας, ελληνικής και πολυεθνικής, βασικά στοιχεία για την προαγωγή της υγείας των πολιτών είναι η ανάπτυξη μιας υγιούς δημόσιας πολιτικής η οποία να έχει τις βάσεις της στους εξής παράγοντες: στο εισόδημα, τη στέγαση, την επισιτιστική ασφάλεια, τη απασχόληση, τη ποιότητα και τις συνθήκες εργασίας. Εκτός από τη στενή συνεργασία των υπηρεσιών υγείας, προϋποθέτει και τη συμβολή όλων των φορέων που σχετίζονται με τους ευρύτερους αυτούς παράγοντες.

 

Για το ΣΦΕΕ προέχει η προώθηση της υγείας μέσα από όλες τις δημόσιες πολιτικές, θέτοντας ως στόχο την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα υγείας προκειμένου να είναι σε θέση να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες.

 

Η στρατηγική του ΣΦΕΕ για την προαγωγή της υγείας βασίζεται σε λογικές που θεωρούν συνταγματικό δικαίωμα τη θωράκιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής, δηλαδή στην αναβάθμιση των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, όπως είναι οι οικονομικοί, οι περιβαλλοντολογικοί και οι κοινωνικοί. Η πορεία της ελληνικής κοινωνίας προς την πρόοδο καθορίζεται σε αποφασιστικό βαθμό από την έμπρακτη «κατάργηση» των συνόρων ανάμεσα στην Πολιτεία και την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη διαμόρφωση τολμηρών συμπράξεων που δημιουργούν μια ισχυρή δυναμική κατάκτησης νέων στόχων.