Πρόσβαση Ασθενών

Πρόσβαση Ασθενών

Η άμεση πρόσβαση των ασφαλισμένων στα φαρμακευτικά αγαθά βρίσκεται στον πυρήνα και αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης και ανεπτυγμένης κοινωνίας. Το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα πρόσβασης των μελλών της κοινωνίας στην υγεία αποτελεί αξιωματική συνθήκη στις δράσεις του συνόλου της φαρμακοβιομηχανίας η οποία επενδύοντας συνεχώς στην ανακάλυψη και διάθεση θεραπειών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας δημιουργεί ασπίδα προστασίας στον κοινωνικό ιστό πρεσβεύοντας παράλληλα την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες αυτές.

 

Προτεραιότητα μας η πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες

 

Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη  υγεία και η διατήρηση των απαραίτητων συνθηκών ώστε να διασφαλίζεται αυτό το δικαίωμα, αποτελούν αξιώματα τα οποία ο ΣΦΕΕ προσυπογράφει αναπτύσσοντας παράλληλα δράσεις υπέρ αυτών. Απόδειξη της μέγιστης σημασίας που αποδίδεται στο αδιαπραγμάτευτο του δικαιώματος αυτού, αποτελεί η επικέντρωση της δραστηριότητας των εταιρειών μελών μας στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάθεση θεραπειών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας  που  συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Όλοι εμείς που δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του φαρμάκου, εργαζόμαστε συστηματικά για την προστασία της ελευθερίας του κάθε ασθενούς να έχει πρόσβαση στις θεραπείες – παλαιότερες και νεότερες – σε εκείνες που έχουν κριθεί από την επιστημονική κοινότητα ότι είναι οι καταλληλότερες για την περίπτωσή του, απολαμβάνοντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη με τους μικρότερους δυνατούς κινδύνους. Ειδικότερα, η πρόσβαση των ασθενών στις νέες τεχνολογίες υγείας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

 

Διασφάλιση της σωστής πρόσβασης σε θεραπείες

Βασική πεποίθηση του ΣΦΕΕ αποτελεί η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού πλαισίου από την Πολιτεία, που θα εξασφαλίζει συνθήκες διαφανούς τιμολόγησης, ορθής αξιολόγησης των κλινικών &  των φαρμακο-οικονομικών δεδομένων καθορίζοντας  συγκεκριμένα κριτήρια αποζημίωσης και που θα συμβάλλει αποφασιστικά στη διασφάλιση της σωστής πρόσβασης των Ελλήνων πολιτών σε νέες καινοτόμες θεραπείες ,ώστε να είναι ισότιμοι με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.

Η διασφάλιση συνθηκών ισοτιμίας στην Ευρώπη και πραγματικής συμμετοχής στο «ευρωπαϊκό κεκτημένο» δεν μπορεί να επιτευχθεί με την εξαίρεση του φαρμάκου και της υγείας γενικότερα. Οι μετέχοντες στο ευρωπαϊκό κεκτημένο λαοί δεν μπορούν να «εξαιρούνται» από την εξασφάλιση συνθηκών ισοτιμίας στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Και υπάρχουν τρόποι γι’ αυτό.

Η προοδευτική αύξηση της διείσδυσης των υψηλής ποιότητας και ασφάλειας θεραπειών χαμηλότερου κόστους ( off patent & γενοσήμων), μπορεί να δημιουργήσει τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις για την ομαλή αποζημίωση από την Πολιτεία των νέων τεχνολογιών υγείας που δύνανται να προσφέρουν νέες προοπτικές στους ασθενείς .

Θεωρούμε σημαντικό να εμπεδωθεί από όλους, ότι η ορθολογική και βασισμένη σε αποδείξεις ιατρική αντιμετώπιση (evidence based medicine), προσδίδει σημαντικά οφέλη στην υγεία ενώ ταυτόχρονα επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, καθώς μειώνει σημαντικά τις δαπάνες σε άλλα κέντρα κόστους του συστήματος υγείας, όπως ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, κ.α.

Η επαρκής χρηματοδότηση της σωστής φαρμακευτικής αντιμετώπισης αποτελεί πραγματική Επένδυση στην υγεία του πληθυσμού.

Παραμένοντας σταθερά προσηλωμένοι στο όραμα και τις προτεραιότητες μας, επιδιώκουμε τη δημιουργική μας συμβολή στις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται στη χώρα μας. Μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να αφορούν στην εξυγίανση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, όπως ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτοκόλλα, μητρώα ασθενών (registries), ηλεκτρονική κάρτα υγείας του ασθενούς κ.α.

Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αφορούν και στην υιοθέτηση μιας ασθενοκεντρικής πολιτικής, με σεβασμό στο άνθρωπο, με προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, με έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, με ουσιαστική ενημέρωση των ασθενών, με καλά οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με υψηλής ποιότητας νοσοκομειακή περίθαλψη. Και αναμφισβήτητα με ομαλή πρόσβαση σε νέα καινοτόμα φάρμακα και τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν την έκβαση μιας πάθησης, να μειώσουν τη θνησιμότητα, να αποτρέψουν μια νοσηλεία ή να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Να συμβάλλουν στη βελτίωση της Υγείας όλων μας.