ΗΔΙΚΑ – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Απόφαση – 01-11-2013

01-11-2013 - Απόφαση "Συγκρότηση Επιτροπής-Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό των Δράσεων σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης"