Διαφάνεια – Ν. 4316/2014

Γενικά: Οι εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ εναρμονίζονται πλήρως και εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν.4316/2014, άρθρο 66, παρ.7α, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α270/24.12.2014), τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ αλλά και τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA. Στο πλαίσιο αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρίες θα δημοσιεύσουν όλες τις άμεσες και έμμεσες, χρηματικές και μη παροχές με Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.

Πώς θα δημοσιοποιούνται οι παροχές στην Ελλάδα: Στις 30 Ιουνίου 2016 ήταν βάσει του Ν.4316/2014 η καταληκτική ημερομηνία για τη δημοσιοποίηση των παροχών των φαρμακευτικών εταιρειών (φ/ε) προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και του ΣΦΕΕ και παρέμβαση του ΕΟΦ σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της διάταξης, εξέδωσε στις 29.06.2016 την υπ’ αριθμ. 5/2016 Γνωμοδότησή της. Η Γνωμοδότηση αυτή  έκρινε τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 7 του Ν.4316/2014 συνταγματική και καταλήγει ότι η ερμηνεία της διάταξης αυτής αφορά και περιορίζεται μόνο στα προωθητικά συνέδρια- τύπου Β, όπως αυτά ορίζονται από την νέα εγκύκλιο (17702/2016). Οι εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ εναρμονίζονται πλήρως με τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις και θα εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση σε όποια Οδηγία εκδώσει ο ΕΟΦ σχετικά. Ως εκ τούτου, επιφυλάσσονται σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Γιατί οι φ/ε επενδύουν σε ΕΥ και ΕΥΦ: Οι φ/ε, οι ΕΥ και οι ΕΥΦ συνεργάζονται σε μια σειρά από δραστηριότητες προς όφελος της κοινωνίας και των ασθενών. Η στενή συνεργασία και η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας είναι το κλειδί για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Επιπλέον, η επένδυση των φ/ε στην υγεία και σε διεθνούς επιπέδου επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν νέα και καινοτόμα φάρμακα μέσα από τη μεταφορά των βέλτιστων κλινικών πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών για τον τρόπο διοχέτευσης των νέων φαρμάκων στους ασθενείς και τον σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων στον τομέα των κλινικών μελετών.

Επίπεδο αποζημίωσης: Όπως και με οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ομάδα που παρέχει υπηρεσίες, έτσι και οι ΕΥ είναι δίκαιο και πρέπον να αμείβονται για τον χρόνο και την επιστημονική τους γνώση και να αποζημιώνονται για την εμπειρία τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν στις φ/ε  προς όφελος των ασθενών. Το επίπεδο αποζημίωσης και των παροχών εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας, το επίπεδο τεχνογνωσίας, της επιστημονικής γνώσης, εξειδίκευσης και διάθεσης χρόνου του ΕΥ, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Γιατί γίνεται η δημοσιοποίηση: Με τη δημοσιοποίηση αναδεικνύεται η επένδυση των φ/ε στη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας προς όφελος του ασθενή και ενισχύεται η διαφάνεια αυτής της ζωτικής σχέσης μεταξύ των φ/ε με τους ΕΥ και τους ΕΥΦ, που ήδη υπόκειται σε ένα εκτενές πλέγμα κανονιστικών ρυθμίσεων. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται περαιτέρω η συνεργασία και η σχέση αλληλεπίδρασης των φ/ε με τους ΕΥ/ΕΥΦ προς όφελος των ασθενών και διαφαίνονται οι συναλλαγές των φ/ε με τους ΕΥ και ΕΥΦ και η ακεραιότητα των μεταξύ τους σχέσεων. Ο στόχος είναι να προβληθεί η αξία αυτών των σχέσεων και τα πλεονεκτήματα της αυξημένης διαφάνειας μεταξύ των φ/ε και των ΕΥ που έχει μια εξαιρετικά σημαντική επίδραση στην ποιότητα της θεραπείας των ασθενών και στην αξία της κλινικής έρευνας και να ενισχυθεί το κύρος και η αξιοπιστία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, είναι μια προσπάθεια που στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και την ακεραιότητα αυτής της σχέσης κι ένα βήμα για την οικοδόμηση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ φ/ε, ιατρικής κοινότητας και ελληνικής κοινωνίας.