Διαφάνεια στα Συνέδρια

Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει την ενημέρωση και εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών και/ή συμμετοχών σε εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλου τύπου συναντήσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτά οργανώνονται και υλοποιούνται με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας.

Σκοπός της πλατφόρμας είναι η αξιολόγηση των συνεδρίων τύπου Α  (εσωτερικού) βάσει των αρχών που ορίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για την ορθή διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων (βλ. άρθρα 21 και 22).

Η προ-αξιολόγηση των στοιχείων της κάθε εκδήλωσης/συνεδρίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως απόφαση σχετικά με την ποιότητα ή το περιεχόμενο του επιστημονικού προγράμματος και/ή των ομιλητών.

Η απόφαση για τη συμμετοχή / υποστήριξη των εκδηλώσεων είναι ξεχωριστή απόφαση της κάθε Φαρμακευτικής Επιχείρησης. Οι Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις που αποτελούν μέλη του ΣΦΕΕ θα πρέπει να είναι προσεκτικές όσον αφορά τους κανόνες και τις διατάξεις που ισχύουν όταν αποφασίζουν να υποστηρίξουν ή  συμμετέχουν σε μια εκδήλωση.

Δείτε περισσότερα στο  http://www.scientific.events.sfee.gr