Διαφάνεια στις Δωρεές

Σύμφωνα με την  Ελληνική νομοθεσία και τον Κώδικα του ΣΦΕΕ (άρθρο 16) οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να προβαίνουν σε δωρεές προς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας ( με έδρα την Ελλάδα) για να υποστηρίξουν το ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο,  αλλά κυρίως να βελτιωθούν οι παρεχόμενες, από τους φορείς, υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Για την ενίσχυση της διαφάνειας όλες οι δωρεές των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ ( μητρικών ή θυγατρικών) προς τους ανωτέρω φορείς θα αναρτώνται, με ευθύνη κάθε εταιρείας μέλους,  στην παρούσα ιστοσελίδα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους και θα αφορούν ενέργειες που ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά (Κώδικας ΣΦΕΕ άρθρο 16)

Δείτε περισσότερα στο  www.donations.sfee.gr