Διαφάνεια στις Κλινικές Μελέτες

Η ιστοσελίδα αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Παρεμβατικών Μελετών (ΜΜΠΜ)  και είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).  Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ (Κώδικας) όπως αυτός τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 8/3/2013 και είναι σε ισχύ από 8/3/2013.

Ο Κώδικας στοχεύει στην εναρμονισμένη πρακτική των δραστηριοτήτων της φαρμακοβιομηχανίας στα πλαίσια της διαφάνειας, της ηθικής και της δεοντολογίας.

Το Μητρώο περιλαμβάνει όλες τις εγγεγραμμένες ΜMΠΜ (ΕΜΑ annex March 2011), οι οποίες διεξάγονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες – μέλη του ΣΦΕΕ και εντάσσουν ασθενείς από 1/1/2013.
Στις μελέτες αυτές, το φαρμακευτικό προϊόν συνταγογραφείται σύμφωνα με τη συνήθη κλινική πρακτική και την άδεια κυκλοφορίας του. 
Επιπρόσθετα, το Μητρώο περιλαμβάνει και μία δεύτερη κατηγορία μελετών, η διεξαγωγή των οποίων δεν περιλαμβάνει φαρμακευτικό προϊόν (επιδημιολογικές μελέτες παρατήρησης νόσου).

Αναλυτικότερα στο Μητρώο αναγράφονται και δημοσιοποιούνται

  • γεωγραφική κατανομή των ερευνητικών κέντρων της μελέτης,
  • ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων,
  • ερευνητική αποζημίωση ανά ολοκληρωμένη συμπλήρωση εντύπου καταγραφής ασθενούς,
  • το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της, καθώς και
  • τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωσή της.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.

Δείτε περισσότερα στο www.dilon.sfee.gr