Εγκύκλιος ΕΟΦ 55974/29.8.2007 – Διενέργεια μελετών βιοϊσοδυναμίας/ βιοδιαθεσιμότητας φ.π. που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Εγκύκλιος ΕΟΦ 55974/29.8.2007 Διενέργεια μελετών βιοϊσοδυναμίας/ βιοδιαθεσιμότητας φ.π. που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση