ΦΕΚ 11/Β/10.01.2012 – Δημιουργία συστήματος οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπ. Απ. υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 2464 11/Β/10.01.2012 Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως