Συμφωνίες Co-marketing/Co-promotion

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221 (Β20130429-1049) 1049/Β/29.04.2013 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 130.

ΚΥΑ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.οικ50510 (Β20140606-1478) 1478/B/06.06.2014 Όροι Συνεργασίας Μεταξύ Φαρμακευτικών Εταιρειών
Νόμος 4075 (Α20120411-89)
89/Α/11.04.2012
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις (βλ. άρθρο 61)

  • Το άρθρο 61 συμπληρώνει το άρθ. 21 παρ. 8 του Ν. 4052/2012
ΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων
Ν.Δ. 308/1974 (Α19740208-35)
35/Α/08.02.1974
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 96/1973 περί εμπορίας φ.π.