Αμοιβαία αναγνώριση αδειών κυκλοφορίας – Κεντρική Κοινοτική Διαδικασία έγκρισης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 90. Συγχώνευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 21261 (Β20140307-572)
572/B/07.03.2014
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221 (Β20130429-1049)
1049/Β/29.04.2013
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.82161 (Β20120824-2374)
2374/Β/24.08.2012
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657 (ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ (Φαρμακοεπαγρύπνηση)
Υ. Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 129363/2010 (Β20101231-2235)
2235/Β/31.12.2010
Τροποποίηση των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων εγκεκριμένων με εθνική διαδικασία
Οδηγία 2009/53/ΕΚ (L20090630-168)
L 168/30.06.2009
Για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ
και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων
Υ. Α. ΔΥΓ3α/83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων
KYA 31637/2004 (Β20040802-1176)
1176/B/02.08.2004
Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/63/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ «περί κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση»
Κανονισμός 1084/2003 (L20030627-159)
L 159/27.06.2003
Εξέταση των τροποποιήσεων των όρων χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων