Ανακύκλωση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4710 (20200723-142A)
142/Α/23.07.2020
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις
Υπ. Απ. υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 2464 (20120110-11Β)
11/Β/10.01.2012
Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως
ΥΑ 118019/2009 (20090406-634Β)
634/Β/06.04.2009
Ανανέωση έγκρισης Συλλογικού Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. – Ανακύκλωση»
Οδηγία 2004/27/ΕΚ (20040430-L136)
L/ 136/30.04.2004
Τροποποίηση Οδηγίας 2001/83 περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση – Άρθρο 127β
ΚΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 (20031001-1419Β)
1419/Β/01.10.2003
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες
ΚΥΑ Η.Π.29407/3508/2002 (20021216-1572Β)
1572/Β/16.12.2002
Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων
Ν. 2939/2001 (20010806-179Α)
179/Α/06.08.2001
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)
Οδηγία 2000/76/ΕΚ (20001228-L332)
L /332/28.12.2000
Για την αποτέφρωση των αποβλήτων
ΥΑ 19396/1546/1997 (19970718-604Β)
604/Β/18.07.1997
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων