Δεοντολογία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

Θέμα

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435 20200915-3958) 3958/Β/15.09.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 (Β20200308-726)
726/Β/08.03.2020

Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4647 (Α20191216-204)
204/Α/16.12.2019

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 164 του ν. 4600/2019 (Α΄43)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4638 (Α20191118-181)
181/Α/18.11.2019

Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 22. Κοστολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4625 (Α20193108-139)
139/Α/31.08.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 25. ΘΔιαρθρωτικές αλλαγές

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4600 (Α20190309-43)
43/Α/09.03.2019

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 164. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
Αντικατάσταση άρθρου 2 του ν. 1278/1982 (Α΄ 105)

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 46340 (Β20190704-2798)
2798/B/04.07.2019

Συνεχιζόμενη Ιατρική και Οδοντιατρική Εκπαίδευση

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (Α20180117-5)
5/Α/17.01.2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 127-157.
Άρθρα 271-342.

Αριθμ. 73/24-1-2017 (Β20170207-293)
293/Β/07.02.2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 6: Συναίνεση
Άρθρο 9: Απαγόρευση  Ανταλλάγματος
Άρθρο 18: Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 23: Προσήκουσα Μεταχείριση Ασθενών
Άρθρο 24: Διαφήμιση, Περιορισμοί, Απαγόρευση

Νόμος Αριθμ. 4316 (Α20141224-270)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 66 παρ. 7. Υποχρέωση Δημοσιοποίησης των Παροχών