Δεοντολογία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 46340 (20190704-2798Β)
2798/B/04.07.2019

Συνεχιζόμενη Ιατρική και Οδοντιατρική Εκπαίδευση

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (20180117-5Α)
5/Α/17.01.2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 127-157.
Άρθρα 271-342.

Αριθμ. 73/24-1-2017 (20170207-293Β)
293/Β/07.02.2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 6: Συναίνεση
Άρθρο 9: Απαγόρευση  Ανταλλάγματος
Άρθρο 18: Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 23: Προσήκουσα Μεταχείριση Ασθενών
Άρθρο 24: Διαφήμιση, Περιορισμοί, Απαγόρευση

Νόμος Αριθμ. 4316 (20141224-270Α)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 66 παρ. 7. Υποχρέωση Δημοσιοποίησης των Παροχών