ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 41532 (20180607-324ΥΟΔΔ)
324/ΥΟΔΔ/07.06.2018
Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4441 (20161206-227Α)
227/Α/06.12.2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 33. Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις

Αριθμ. απόφ. Ο-528 (20160614-1706Β)
1706/B/14.06.2016
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 0-833/18η/6-10-2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ (ΦΕΚ 135Β/24-1-2009) περί καθορισμού των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ε. Ε. σχετικά με τις «Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης» όπως έχει τροποποιηθεί από τις Αποφάσεις: 1) υπ΄αριθμ.23022 απόφαση, ΦΕΚ Β΄779/29-04 2009, 2) υπ’ αριθμ.69251 απόφαση, ΦΕΚ Β΄2255/20-10-2009 3) υπ’ αριθμ.62060 απόφαση, ΦΕΚ Β΄1586/30-09-2010 4) υπ’αριθμ.0-209/7 απόφαση, ΦΕΚ Β΄2115/22-09-2011 5) υπ’ αριθμ.0-379/73η απόφαση, ΦΕΚ Β΄1631/10-05-2012
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368  (20160221-21Α)
21/Α/21.02.2016
 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 57. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΦ

Αριθ. οικ. 239 (20160118-35Β)
35/Β/18.01.2016
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
Αριθμ. απόφ. Ο−347 (20151231-2961Β)
2961/Β/31.12.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 0−833/18η/6−10−2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ (ΦΕΚ 135Β΄/24−1−2009) περί καθορισμού των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ε.Ε. σχετικά με τις «Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης» όπως έχει τροποποιηθεί από τις αποφάσεις: 1) υπ’ αριθμ. 23022 απόφαση, ΦΕΚ Β΄ 779/29−04−2009, 2) υπ’ αριθμ. 69251 απόφαση, ΦΕΚ Β΄ 2255/20−10−2009, 3) υπ’ αριθμ. 62060 απόφαση, ΦΕΚ Β΄ 1586/30-09−2010, 4) υπ’ αριθμ. 0−209/7 απόφαση, ΦΕΚ Β΄2115/22−09−2011, 5) υπ’ αριθμ. 0−379/73η απόφαση, ΦΕΚ Β΄1631/10−05−2012, 6) υπ’αριθμ. 0−9/1η/ 21−1−2013 απόφαση, ΦΕΚ Β΄351/19−2−2013, 7) υπ’ αριθμ. 0−156/3η/13−3−2014 απόφαση, ΦΕΚ Β΄1200/12−5−2014 8) υπ’ αριθμ. 0−379/12η/15−9−2014 απόφαση, ΦΕΚ Β΄2857/23−10−2014, 9) υπ’ αριθμ. 0−121/3η/27− 4−2015 απόφαση, ΦΕΚ Β΄978/28−5−2015
Αριθμ. 67076 (20150908-1924Β)
1924/Β/08.09.2015
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων ΕΟΦ
Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. 1β/Γ.Π.: 32231 (20150701-476Β)
476/Β/01.07.2015
Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων για το «θετικό» και τον «αρνητικό» κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 25092 (20150406-223)
223/Υ.Ο.Δ.Δ./06.04.2015
Παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
 Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 23507 (20150331-200)
200/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015
Παύση της Αντιπροέδρου Α΄ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ΦΑΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και διορισμός νέας Αντιπροέδρου Α΄, ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.19599 (20150331-197)
197/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22379 (20150326-175)
175/Υ.Ο.Δ.Δ./26.03.2015
Διορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Νόμος Αριθμ. 4316 (20141224-270Α)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 51. Επέκταση πεδίου καθορισμού ανταποδοτικών τελών

Άρθρο 52. Επιστημονικές Επιτροπές ΕΟΦ

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 4438 (20140923-2528Β)
2528/Β/23.09.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6311/2014 (Β΄390) κοινής
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές
Νόμος 4272 (20140711-145Α)
145/Α/11.07.2014
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 36 (Τιμητικές αμοιβές σε γιατρούς) και 42 (Στελέχωση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων)
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ.27701 (20140430-1087Β)
1087/Β/30.04.2014
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους του ΕΟΦ
Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π οικ.3594 (20140121-18)
18/ΥΟΔΔ/21.01.2014
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000675 ΕΞ 2014 (20140530-305)
305/ΥΟΔΔ/30.05.2014
Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.).
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (20120301-41Α)
41/Α/01.03.2012 
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 10-26

Ν. 3918/2011 (20110302-31Α)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας (Άρθρο 63)
ΥΑ 69833/2008 (20081105-459Β)
459/Β/05.11.2008
Συγκρότηση Επιτροπής Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων
ΥΑ ΔΥΓ1δ/ΓΠ103144/2007 (20071114-2200Β)
2200/Β/14.11.2007
Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας
ΥΑ 30085/2004 (20040629-970Β)
970/Β/29.06.2004
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ ΕΟΦ
ΥΑ Υ6α/116328/2002 (20030429-511Β)
511/Β/29.04.2003
Τρόπος και χρόνος υποβολής από τις επιχειρήσεις των καταστάσεων για τις πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή
Π.Δ. 153/1992 (19920508-73Α)
73/Α/08.05.1992 
Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου (Α.Ε.ΣΥ.)
ΥΑ 1079647/8351-25/
0016/1992
(19921007-607Β)
607/Β/07.10.1992
Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ από τις ΔΥΟ & διαδικασία επιστροφής
των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων &
λοιπών περιπτώσεων επιστροφών
Ν. 1965/1991 (19910926-146Α)
146/Α/26.09.1991 
Τροποποίηση & συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του ΕΟΦ
ΥΑ Α6/11920/1988 (19880107-1Β)
1/Β/07.01.1988
Εισαγωγή, αποθήκευση & διάθεση δραστικών ουσιών για φάρμακα – στοιχεία παραγωγής στα παραστατικά διάθεσης ετοίμων προϊόντων. Καταστροφές φαρμάκων
Ν. 1316/1983 (19830111-3Α)
3/A/11.01.1983
Άρθρο 1 – Ιδρυση και Οργάνωση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
ΥΑ Α6/4819/1983 (19830610-333Β)
333/Β/10.06.1983
Σύνθεση – λειτουργία ΕΟΦ