ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΔΒ3Η 443/710/οικ.18766 20210728-3393)
3393/Β/28.07.2021

Προσθήκη νέων Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορισμός τιμής αποζημίωσής τους

Αριθμ. Δ3(α) 36775 (B20210709-304)
3041/Β/09.07.2021

Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φαρμακευτικά προϊόντα «από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά», για τις ποσότητες που θα διατεθούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4813 (A20210702-111)
111/Α/02.07.2021

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812 (A20210630-110)
110/Α/30.06.2021

Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 70. Διατάξεις ελέγχου συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 93 του ν. 4472/2017

Άρθρο 74. Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση του άρθρου δωδέκατου του ν. 4737/2000

Αριθμ. Δ3(α) 1431 (B20210607-2420)
2420/Β/07.06.2021

Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για φάρμακο με την εμπορική ονομασία SPINRAZA για τις ποσότητες που θα διατεθούν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Αριθμ. 28863 (B20210518-2023)
2023/Β/18.05.2021

Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. 147602 (B20210514-1995)
1995/Β/14.05.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90237/12-03-2021 απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187)

Αριθμ. Δ3(α) 23952 (B20210511-1892)
1892/Β/11.05.2021

Θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών ΕΟΠΥΥ, για τα φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία: α) axicabtagene ciloleucel (Yescarta) β) etanercept, γ) γ- σφαιρίνη, δ) lenalinomide, ε) rituximab και στ) migalastat

Αριθμ. απόφ. 550/765/22-4-2021 20210514-2005)
2005/Β/14.05.2021

Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 (Α20210201-16)
16/A/01.02.2021

Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 4. Παράταση συμβάσεων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου ΕΟΠΥΥ-Αντικατάσταση του άρθ. 27 του ν. 4708/2020 (Α’140)

Άρθρο 5. Οργανωτικές διατάξεις και ζητήματα προσωπικού ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 32. Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων

Άρθρο 37. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση των περ. β’ και δ’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1059 (Β20210113-48)
48/Β/13.01.2021

Παράταση του χρονικού διαστήματος εκκαθάρισης για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149)

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.84249 (Β20201230-5833)
5833/Β/30.12.2020

Καθορισμός δαπανών εμβολίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 78317 (Β20201209-5404)
5404/Β/09.12.2020

Καθορισμός δαπανών εμβολίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία και προϋποθέσεις

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 50108 (Β20201113-5006)
5006/Β/13.11.2020

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων παραλαβής από τον ΕΟΠΥΥ, επεξεργασίας και εξόφλησης λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 70808 (Β20201111-4981)
4981/Β/11.11.2020

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ έτους 2019

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 69310 (Β20201110-4949)
4949/Β/10.11.2020

Καθορισμός σύνθεσης και τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4737 (Α20201022-204)
204/A/22.10.2020

Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 12. Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019

Άρθρο 13. Ποινές ιατρών – Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008

Άρθρο 14. Άυλα παραπεμπτικά

Άρθρο 15. Όριο φαρμακευτικής δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Κεφάλαιο Β. Ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥ

Αριθμ. Γ.Π. 33950 (Β20200623-2489)
2489/B/23.06.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 89005/23.12.2019 υπουργικής απόφασης «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4870)

Αριθμ. Δ3(α)/ 27165
&
Αριθμ. Δ3(α)οικ. 31618
(Β20200521-2021)
2021/B/20.05.2020

Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών στον ΕΟΠΥΥ για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης

Αριθμ. Δ3(α)/14549 (Β20200415-1395)
1395/Β/15.04.2020

Τροποποίηση του άρθρου 15 της με αριθμ. οικ. 3457/14-1-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 (Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ.58586/2018 (Β΄ 3189) και την Δ3(α)92015/2018 (Β΄ 6222)

Αριθμ. Δ3(α)/20455 (Β20200407-1196)
1196/Β/07.04.2020

Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C (απευθείας δρώντα αντιϊικά)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615 (Β20200218-487)
487/Β/18.02.2020

Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.90654 (Β20191231-5087)
5087/Β/31.12.2019

Καθορισμός ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4647 (Α20191216-204)
204/Α/16.12.2019

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 41. Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633 (Α20191016-161)
161/Α/16.10.2019

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 20. Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

Άρθρο 21. Ρυθμίσεις Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Άρθρο 22. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (Β20190809-134)
134/Α/09.08.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Άρθρο 75. Συμμετοχή των ιατρών ΕΟΠΥΥ στους γνωμοδοτούντες ιατρούς

Άρθρο 76. Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ιατρών του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 77. Συμμετοχή εκπροσώπου ΕΟΠΥΥ σε εξέταση αιτημάτων από την ΕΑΦΑΑΧ

Άρθρο 80. Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 81. Ρυθμίσεις οφειλών παρόχων ΕΟΠΥΥ

Αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ. 8491 (Β20190402-1080)
1080/Β/02.04.2019

Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων ΕΟΠΥΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4599 (Α20190304-40)
40/A/04.03.2019

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 28.

Αριθμ. Δ3(α)/οικ. 63024 (Β20180913-3982)
3982/B/13.09.2018

Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για συγκεκριμένα φάρμακα για μεταστατικό μελάνωμα σε ασθενείς που φέρουν την BRAF V 600 μετάλλαξη

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 (Α20180614-105)
105/Α/14.06.2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 29. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44491

(Β20180508-1577)
1577/Β/08.05.2018

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

 

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ Γ.Π.οικ.38231/17-05-2018 Απόφασης, «Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Aριθμ. A1β/Γ.Π. 32884 (ΥΟΔΔ20180517-280)
280/ΥΟΔΔ/17.05.2018

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 88548 (Β20171211-4313)
4313/Β/11.12.2017

Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων οφειλών από clawback και rebate, των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486 (Α20170807-115)
115/Α/07.08.2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)
74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 87. Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 92. Κατανομή μέρους εσόδων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 93. Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Γ3γ/37400 (Β20170522-1752)
1752/Β/22.05.2017

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4461 (Α20170328-38)
38/Α/28.03.2017

Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4447 (Α20161223-241)
241/Α/23.12.2016

Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 34. Σχετικά με το νοσοκομειακό clawback κ.α.

Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ.: 83225 (ΥΟΔΔ20161114-613)
613/Υ.Ο.Δ.Δ./14.11.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 12298/ 16-02 2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα τον «Ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430 (Α20161031-205)
205/Α/31.10.2016

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 52: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Αριθμ. Γ3γ/35539 (Β20160609-1653)
1653/B/09.06.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/ 2011 (Β’2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β’1233), ΕΜΠ5/2012 (Β’3054) και 55471/2013 (Β’1561) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 (Α20160426-78)
78/Α/26.04.2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 51.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 (Α20160221-21)
21/Α/21.02.2016

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 53. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 90. (παρ. 7) Τρόπος εκκαθάρισης δαπανών υγείας ΕΟΠΥΥ από 1.1.2016

&

(παρ. 10) Παρέκκλιση ορίων των ορίων δαπανών του εκάστοτε φορέα για τη διάθεση των 24 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στον ΕΟΠΥΥ

Αριθμ. Α1α/8146 (ΥΟΔΔ20160217-81)
81/ΥΟΔΔ/17.02.2016
Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366 (Α20160215-18)
18/Α/15.02.2016
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξειςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:Άρθρο 26. Παράταση συμβάσεων παρόχων ΕΟΠΥΥ (προκειμένου να αποπληρωθούν οι οφειλές ΕΟΠΥΥ προς όλους τους παρόχους)Άρθρο 30. Προκαταβλητέα ποσά συμβάσεων προς ενίσχυση ΔΥΠΕ από ΕΟΠΥΥ
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.:659 (ΥΟΔΔ20160111-06)
06/ΥΟΔΔ/11.01.2016
Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88620/10−10−2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 630/ΥΟΔΔ/13−10−2014, Α.Δ.Α: ΩΔΣ5Θ−04Γ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό  Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 36616 (ΥΟΔΔ20151214-911)
911/ΥΟΔΔ/14.12.2015
 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και διορισμός νέου Προέδρου
Αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011 (Β20151106-2391)
2391/Β/06.11.2015

Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)

Αριθμ. Γ3γ/70907 (Β20150918-2059)
2059/Β/18.09.2015

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας

Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ3γ/οικ.42429 (Β20150618-1167)
1167/Β/18.06.2015

Καθορισμός κριτηρίων στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων

Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.50142 (Β20140606-1474)
1474/B/06.06.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.18051 27/3/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β/2012)

 Νόμος Αριθμ. 4316 (Α20141224-270)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 49. Τακτοποίηση υποχρεώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από νοσηλεία και αγαθά

Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 88620 (ΥΟΔΔ20141013-630)
630/ΥΟΔΔ/13.10.2014
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Νόμος Υπ” Αριθ. 4286 (Α20140919-194)
194/Α/19.09.2014
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις
Διυπουργική Απόφαση με αριθμό ΔΥ1δ/Γ.Π.21553 (ΥΟΔΔ20140318-137)
137/Υ.Ο.Δ.Δ./18.03.2014
Αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.12449 (Β20140207-256)
256/Β/07.02.2014
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β΄/64/16−01−2014, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων»
Υπουργική Aπόφαση Γ.Π/οικ.56432 (Β20140628-1753)
1753/Β/28.06.2014
Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»
Υπουργική Απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (Β20140605-1465)
1465/B/05.06.2014
Καθορισμός προϋποθέσεων πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων αδυνάτων πολιτών
Υπουργική Απόφαση οικ.45001 (Β20140604-1435)
1435/Β/04.06.2014
Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Νόμος Αριθμ. 4263 (Α20140514-117)
117/Α/14.05.2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4263 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018
Νόμος Υπ’αριθμ. 4262 (Α20140510-114)
114/Α/10.05.2014
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.3457 (Β20140116-64)
64/Β/16.01.2014
Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων
 Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4208 (Α20131118-252)
252/Α/18.11.2013

 Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 3. Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ

 Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 90168 (Β20131010-2543)
2543/Β/10.10.2013
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΕΜΠ5 (Β20121118-3054)
3054/Β/18.11.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ90380/5383/738/2012
(ΦΕΚ 1233/Β/11-4-2012)
κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει
 Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.90380/5383/738 (Β20120411-1233)
1233/Β/11.04.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»
 Νόμος 4075 (Α20120411-89)
89/Α/11.04.2012
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις (βλ. άρθρο 61)
 Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (Α20120301-41)
41/Α/01.03.2012

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα: 

Άρθρα 10 – 26

 Υπουργικές Αποφάσεις
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148,
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/149,
Αριθμ. ΓΥ 24α, Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151,
Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Υ.154,
Αριθμ. Υ4α/οικ.Γ.Υ.155
(Β20120301-545)
545/Β/01.03.2012
Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία, Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων, Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων, Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
 Νόμος 4038/2012 (Α20120202-14)
14/Α/02.02.2012
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Το άρθρο 34 του Νόμου αυτού αφορά την πληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν και τα  χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Επίσης, το άρθρο 9 του Νόμου αφορά την τροποποίηση της διαδικασίας προμηθειών του Δημοσίου και το άρθρο 29 τις εκκρεμείς συμβάσεις προμηθειών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 Νόμος 4019/2011 (Α20110930-216)
216/Α/30.09.2011
Επιπλέον εκπτώσεις στον ΕΟΠΥΥ (άρθρο 20 παρ. 3 περ. θ)
 Νόμος 3918/2011 (Α20110302-31)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
 Υπουργική Απόφαση Φ7/οικ.1624/1999 (Β19991123-2053)
2053/Β/23.11.1999
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών
 Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.1320/1998 (Β19980210-99)
99/Β/10.02.1998
Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων
Nόμος 1975,1976/1991 (Α19911204-184)
184/A/04.12.1991
Χορήγηση δωρεάν φαρμάκων από το IKA για χρόνιες παθήσεις
 Νόμος 1902/1990 (Α19901017-138)
138/Α/17.10.1990
Συμμετοχή στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης
(Άρθρο 19)