ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ. 8491 (20190402-1080Β)
1080/Β/02.04.2019

Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων ΕΟΠΥΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4599 (20190304-40Α)
40/A/04.03.2019

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 28.

Αριθμ. Δ3(α)/οικ. 63024 (20180913-3982Β)
3982/B/13.09.2018

Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για συγκεκριμένα φάρμακα για μεταστατικό μελάνωμα σε ασθενείς που φέρουν την BRAF V 600 μετάλλαξη

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 (20180614-105Α)
105/Α/14.06.2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 29. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44491

(20180508-1577Β)
1577/Β/08.05.2018

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

 

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ Γ.Π.οικ.38231/17-05-2018 Απόφασης, «Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Aριθμ. A1β/Γ.Π. 32884 (20180517-280ΥΟΔΔ)
280/ΥΟΔΔ/17.05.2018

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 88548 (20171211-4313Β)
4313/Β/11.12.2017

Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων οφειλών από clawback και rebate, των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486 (20170807-115A) 115/Α/07.08.2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74A)

74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 87. Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 92. Κατανομή μέρους εσόδων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 93. Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Γ3γ/37400 (20170522-1752B) 1752/Β/22.05.2017

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4461 (20170328-38A)

38/Α/28.03.2017

Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4447 (20161223-241Α)
241/Α/23.12.2016

Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 34. Σχετικά με το νοσοκομειακό clawback κ.α.

Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ.: 83225 (20161114-613)
613/Υ.Ο.Δ.Δ./14.11.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 12298/ 16-02 2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα τον «Ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430 (20161031-205Α)
205/Α/31.10.2016

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 52: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Αριθμ. Γ3γ/35539 (20160609-1653Β)
1653/B/09.06.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/ 2011 (Β’2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β’1233), ΕΜΠ5/2012 (Β’3054) και 55471/2013 (Β’1561) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 (20160426-78Α)
78/Α/26.04.2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 51.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 (20160221-21Α)
21/Α/21.02.2016

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 53. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 90. (παρ. 7) Τρόπος εκκαθάρισης δαπανών υγείας ΕΟΠΥΥ από 1.1.2016

&

(παρ. 10) Παρέκκλιση ορίων των ορίων δαπανών του εκάστοτε φορέα για τη διάθεση των 24 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στον ΕΟΠΥΥ

Αριθμ. Α1α/8146 (20160217-81)
81/ΥΟΔΔ/17.02.2016
Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366 (20160215-18Α)
18/Α/15.02.2016
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξειςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:Άρθρο 26. Παράταση συμβάσεων παρόχων ΕΟΠΥΥ (προκειμένου να αποπληρωθούν οι οφειλές ΕΟΠΥΥ προς όλους τους παρόχους)Άρθρο 30. Προκαταβλητέα ποσά συμβάσεων προς ενίσχυση ΔΥΠΕ από ΕΟΠΥΥ
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.:659 (20160111-06)
06/ΥΟΔΔ/11.01.2016
Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88620/10−10−2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 630/ΥΟΔΔ/13−10−2014, Α.Δ.Α: ΩΔΣ5Θ−04Γ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό  Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 36616 (20151214-911)
911/ΥΟΔΔ/14.12.2015
 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και διορισμός νέου Προέδρου
Αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011 (20151106-2391Β)
2391/Β/06.11.2015

Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)

Αριθμ. Γ3γ/70907 (20150918-2059Β)
2059/Β/18.09.2015

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας

Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ3γ/οικ.42429 (20150618-1167Β)
1167/Β/18.06.2015

Καθορισμός κριτηρίων στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων

Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.50142 (20140606-1474Β)
1474/B/06.06.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.18051 27/3/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β/2012)

 Νόμος Αριθμ. 4316 (20141224-270Α)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 49. Τακτοποίηση υποχρεώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από νοσηλεία και αγαθά

Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 88620 (20141013-630)
630/ΥΟΔΔ/13.10.2014
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Νόμος Υπ” Αριθ. 4286 (20140919-194Α)
194/Α/19.09.2014
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις
Διυπουργική Απόφαση με αριθμό ΔΥ1δ/Γ.Π.21553 (20140318-137)
137/Υ.Ο.Δ.Δ./18.03.2014
Αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.12449 (20140207-256Β)
256/Β/07.02.2014
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β΄/64/16−01−2014, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων»
Υπουργική Aπόφαση Γ.Π/οικ.56432 (20140628-1753Β)
1753/Β/28.06.2014
Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»
Υπουργική Απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (20140605-1465Β)
1465/B/05.06.2014
Καθορισμός προϋποθέσεων πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων αδυνάτων πολιτών
Υπουργική Απόφαση οικ.45001 (20140604-1435Β)
1435/Β/04.06.2014
Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Νόμος Αριθμ. 4263 (20140514-117Α)
117/Α/14.05.2014
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4263 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018
Νόμος Υπ’αριθμ. 4262 (20140510-114Α)
114/Α/10.05.2014
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.3457 (20140116-64Β)
64/Β/16.01.2014
Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων
 Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4208 (20131118-252Α)
252/Α/18.11.2013

 Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 3. Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ

 Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 90168 (20131010-2543Β)
2543/Β/10.10.2013
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΕΜΠ5 (20121118-3054Β)
3054/Β/18.11.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ90380/5383/738/2012
(ΦΕΚ 1233/Β/11-4-2012)
κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει
 Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.90380/5383/738 (20120411-1233Β)
1233/Β/11.04.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»
 Νόμος 4075 (20120411-89Α)
89/Α/11.04.2012
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις (βλ. άρθρο 61)
 Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (20120301-41Α)
41/Α/01.03.2012

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα: 

Άρθρα 10 – 26

 Υπουργικές Αποφάσεις
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148,
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/149,
Αριθμ. ΓΥ 24α, Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151,
Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Υ.154,
Αριθμ. Υ4α/οικ.Γ.Υ.155
(20120301-545Β)
545/Β/01.03.2012
Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία, Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων, Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων, Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
 Νόμος 4038/2012 (20120202-14Α)
14/Α/02.02.2012
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Το άρθρο 34 του Νόμου αυτού αφορά την πληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ και στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν και τα  χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Επίσης, το άρθρο 9 του Νόμου αφορά την τροποποίηση της διαδικασίας προμηθειών του Δημοσίου και το άρθρο 29 τις εκκρεμείς συμβάσεις προμηθειών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 Νόμος 4019/2011 (20110930-216Α)
216/Α/30.09.2011
Επιπλέον εκπτώσεις στον ΕΟΠΥΥ (άρθρο 20 παρ. 3 περ. θ)
 Νόμος 3918/2011 (20110302-31Α)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
 Υπουργική Απόφαση Φ7/οικ.1624/1999 (19991123-2053Β)
2053/Β/23.11.1999
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών
 Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.1320/1998 (19980210-99Β)
99/Β/10.02.1998
Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων
Nόμος 1975,1976/1991 (19911204-184Α)
184/A/04.12.1991
Χορήγηση δωρεάν φαρμάκων από το IKA για χρόνιες παθήσεις
 Νόμος 1902/1990 (19901017-138Α)
138/Α/17.10.1990
Συμμετοχή στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης
(Άρθρο 19)