Επικίνδυνες ουσίες ναρκωτικά

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4737 (Α20201022-204)
204/A/22.10.2020
Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 21. Ρυθμίσεις συνταγογράφησης οπιοειδών και λοιπών ουσιών – Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4715 (Α20200801-149)
149/A/01.08.2020
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις
Aριθμ. A1β/Γ.Π. 32884 (ΥΟΔΔ20180517-280)
280/ΥΟΔΔ/17.05.2018
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (Α20180801-104)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (Α20180801-104)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)

74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 96. Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α’ 262)

Αριθμ. Α2β/Γ.Π.: 97940 (ΥΟΔΔ20160111-04)
04/ΥΟΔΔ/11.01.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.48922/6−6−2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/ 06−06−2014, Α.Δ.Α.: ΒΜ0ΕΘ−Ν9Κ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 80058 (ΥΟΔΔ20151130-875)
875/ΥΟΔΔ/30.11.2015
Συγκρότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ3γ/οικ.42429 (Β20150618-1167)
1167/Β/18.06.2015
Καθορισμός κριτηρίων στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 3480/38945 (Β20150528-378)
378/Β/28.05.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ15/Γ.Π. 48922/6−6−2014 (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/6−6−2014) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, με περιεχόμενο τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Ν. 2943/2001 (Α20010912-203)
203/Α/12.09.2001
Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις
ΥΑ 6β/14285/1994 (Β19940119-27)
27/Β/19.01.1994
Καθορισμός φαρμακευτικών προϊόντων που εμπίπτουν στο Ν. 1729/1987
Ν.2161/1993 (Α19930726-119)
119/Α/26.07.1993
Τροποποίηση & συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 1729/1987 περί καταπολέμησης διάδοσης ναρκωτικών
Ν. 1729/1988 (Β19880801-535)
535/Β/01.08.1988
Περί καταπολέμησης διάδοσης των ναρκωτικών
N.Δ. 1176/1972 (Α19720706-110)
110/A/06.07.1972
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του N.Δ. 743/1970 “περί τιμωρίας των παραβατών των νόμων περί ναρκωτικών και ουσιών προκαλουσών τοξικομανίας ή εξάρτησιν του ατόμου, ως και περί μεταχειρίσεως των τοξικομανών εν γένει”