Επικίνδυνες ουσίες ναρκωτικά

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Aριθμ. A1β/Γ.Π. 32884 (20180517-280ΥΟΔΔ)
280/ΥΟΔΔ/17.05.2018
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (20180801-104Α)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74Α)

74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 96. Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α’ 262)

Αριθμ. Α2β/Γ.Π.: 97940 (20160111-04)
04/ΥΟΔΔ/11.01.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.48922/6−6−2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/ 06−06−2014, Α.Δ.Α.: ΒΜ0ΕΘ−Ν9Κ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 80058 (20151130-875)
875/ΥΟΔΔ/30.11.2015
Συγκρότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ3γ/οικ.42429 (20150618-1167Β)
1167/Β/18.06.2015
Καθορισμός κριτηρίων στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 3480/38945 (20150528-378Β)
378/Β/28.05.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ15/Γ.Π. 48922/6−6−2014 (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/6−6−2014) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, με περιεχόμενο τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Ν. 2943/2001 (20010912-203Α)
203/Α/12.09.2001
Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις
ΥΑ 6β/14285/1994 (19940119-27Β)
27/Β/19.01.1994
Καθορισμός φαρμακευτικών προϊόντων που εμπίπτουν στο Ν. 1729/1987
Ν.2161/1993 (19930726-119Α)
119/Α/26.07.1993
Τροποποίηση & συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 1729/1987 περί καταπολέμησης διάδοσης ναρκωτικών
Ν. 1729/1988 (19880801-535Β)
535/Β/01.08.1988
Περί καταπολέμησης διάδοσης των ναρκωτικών
N.Δ. 1176/1972 (19720706-110Α)
110/A/06.07.1972
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του N.Δ. 743/1970 “περί τιμωρίας των παραβατών των νόμων περί ναρκωτικών και ουσιών προκαλουσών τοξικομανίας ή εξάρτησιν του ατόμου, ως και περί μεταχειρίσεως των τοξικομανών εν γένει”