ΕΣΥ – ΠΕΔΥ – ΔΥΠΕ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4647 (Α20191216-204)
204/Α/16.12.2019
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 14.

Αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ. 8491 (Β20190504-1080)
1080/B/02.04.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήμα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 78. Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων νοσοκομείων και παράταση χρόνου γεωγραφικών ορίων ΔΥΠΕ

Άρθρο 79. Λογιστικές εργασίες σε νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς

Άρθρο 82. Πληρωμή Δαπανών Νοσοκομείων και ΔΥΠΕ

Αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ. 8491 (Β20190504-1080)
1080/B/02.04.2019
Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)

74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 85-97

  • με το άρθρο 97 “Καταργούμενες διατάξεις” καταργούνται το άρθρο 10 και οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 17 του π.δ. 84/2001 (Α’70)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4432 (Α20161114-212)
212/Α/14.11.2016
Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με τη στελέχωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα), Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4410 (Α20160803-141)
141/A/03.08.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνο- μης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 (Α20160426-78)
78/Α/26.04.2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 51.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 (Α20160221-21)
21/Α/21.02.2016
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 73. Διατάξεις σχετικά με την έγκριση των δαπανών Δ.Υ.Πε.

Άρθρο 79. Υποχρέωση Τήρησης κωδικοποιημένου ηλεκτρονικού αρχείου με επιδημιολογικά δεδομένα και δεδομένα για την κατανάλωση φαρμάκων και εμβολίων από την καθ’ ύλην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366 (Α20160215-18)
18/Α/15.02.2016
 Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξειςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:Άρθρο 23. Παράταση έναρξης ισχύος γεωγραφικών ορίων ΔΥΠΕΆρθρο 30. Προκαταβλητέα ποσά συμβάσεων προς ενίσχυση ΔΥΠΕ από ΕΟΠΥΥ
Αριθμ. Γ3α/ Γ.Π.88608 (Β20151217-2744)
2744/Β/17.12.2015
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3α/οικ. 3579/14−01−2015 (ΦΕΚ 93/τ. Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα «Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.ΔΥ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς»
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α3 (γ) /ΓΠ/οικ.23754 (Β20150401-490)
490/Β/01.04.2015
Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου πέντε (5) ευρώ στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ3α/οικ. 3579 (Β20150120-93)
93/Β/20.01.2015
 Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. Στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς
Προεδρικό Διάταγμα 106 (Α20140828-173)
173/Α/28.08.2014
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
Υπουργική Aπόφαση Γ.Π/οικ.56432 (Β20140628-1753)
1753/Β/28.06.2014
Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»
Υπουργική Απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (Β20140605-1465)
1465/B/05.06.2014
Καθορισμός προϋποθέσεων πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων αδυνάτων πολιτών
Νόμος 4238/2014 (Α20140217-38)
38/Α/17.02.2014
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΠΥ και λοιπές διατάξειςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:Άρθρα 36,37,46,51 και 52
Ν. 3918/2011 (Α20110302-31)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
Ν. 3808/2009 (Α20091210-227)
227/Α/10.12.2009
Ρυθμίσεις θεμάτων Ιατρών ΕΣΥ
Ν. 3580/2007 (Α20070618-134)
134/Α/18.06.2007
Άρθρο 16 – 22 Θέματα ΕΣΥ
Ν 3329/2005 (Α20050404-81)
81/Α/04.04.2005
Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
Ν. 3209/2003 (Α20031224-304)
304/Α/24.12.2003
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας-Κεφάλαιο Β (Άρθρα 12-34)
Ν. 3204/2003 (Α20031223-296)
296/Α/23.12.2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση νομοθεσίας για το ΕΣΥ
Υπουργική Απόφαση Υ5α/οικ 1197/2001 (Β20010917-1206)
1206/Β/17.09.2001
Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας (ΕΛΚΕΑ)
Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 84 (Α20010410-70)

70/Α/10.04.2001

Όροι προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

  • καταργείται το άρθρο 10 με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. α του Ν. 4472/2017
Ν.2889/2001 (Α20010302-37)
37/Α/02.03.2001
Εκσυγχρονισμός ΕΣΥ
Ν. 2519/1997 (Α19970821-165)
165/Α/21.08.1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ
Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/1996 (Β19960910-826)
826/Β/10.09.1996
Λογ/σμός χρηματ/σης Ερευνητικών Εργων ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΕΑΠ (ΕΛΚΕ)
Ν. 1397/1983 (Α19831007-143)
143/Α/07.10.1983
Εθνικό Σύστημα Υγείας (Νόμος σκούπα)