Ευρεσιτεχνίες – Σήματα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (Α20180117-5)
5/Α/17.01.2018
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 123-126. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 182. Υποχρεωτικότητα

Άρθρο 353. Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Φορολογικά κίνητρα.

Σημ.: 1. Μετά το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ» και τίθενται άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ, ως εξής: Άρθρο 71Α Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

Αριθμ. 113223 (ΥΟΔΔ20151109-800)
800/ΥΟΔΔ/09.11.2015
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: Οικ. 48968/61/Φ.46/6.5.2015 κοινής υπουργικής απόφασης περί διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)
Υ.Α. 11475 ΕΦΑ 2388/2008 (Β20080625-1165)
1165/Β/25.06.2008
Διαδικασία κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα
Π.Δ. 321/2001 (Α20011001-218)
218/Α/01.10.2001
Εναρμόνιση με Οδηγία 98/44 για την προστασία
των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων
Υ.Α. 14905/1997 (Β19971230-1162)
1162/Β/30.12.1997
Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα

L. 2239/94

(Α19940916-152)
152/A/16.09.1994
Περί σημάτων
Κανονισμός 1768/1992 (L19920702-182)
L 182/02.07.1992
Καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα
Υ.Α. 15928/1987 (Β19871231-778)
778/Β/31.12.1987
Κατάθεση αίτησης
για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
ή πιστοποιητικού υποδείγματος
Ν. 1733/1987 (Α19870922-171)
171/Α/22.09.1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας