Εξαγωγές – Παράλληλο Εμπόριο

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος 4238/2014 (20140217-38Α)
38/Α/17.02.2014

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 36,37,46,51 και 52

Ν. 4172 (20130723-167Α)
167/Α/23.07.2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.
ΔΥΓ3α/οικ.82161
(20120824-2374Β)
2374/Β/24.08.2012
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657 (ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ (Φαρμακοεπαγρύπνηση)
Απόφαση ΕΟΦ 17594/09.03.2011 (20110309-17594) Μερική άρση της προσωρινής απαγόρευσης παραλλήλων εξαγωγών
Απόφαση ΕΟΦ 11962/15.02.2011 (20110215-11962) Προσωρινή απαγόρευση παραλλήλων εξαγωγών
Απόφαση ΕΟΦ 88641/27.12.2010 (20101227-88641) Καθορισμός κριτηρίων για την απόφαση έκτακτης εισαγωγής φαρμάκου
Απόφαση ΕΟΦ 81080/29.11.2010 (20101129-81080) Παράταση απαγόρευσης εξαγωγής φαρμάκων
Απόφαση ΕΟΦ 70419/15.10.2010 (20101015-70419) Τροποποίηση της Απόφασης ΕΟΦ 67298/5.10.2010
Απόφαση ΕΟΦ 67298/05.10.2010 (20101005-67298) Απαγόρευση εξαγωγής φαρμάκων
Ν. 3580/2007 (20070618-134Α)
134/Α/18.06.2007
Άρθρο 15 θέματα παράλληλου εμπορίου
Υ. Α. ΔΥΓ3α/83657/2006 (20060124-59Β)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων (Άρθρο 100)
ΔΥΓ3/60436/2004 (20040803-1191Β)
1191Β/03.08.2004
Τροποποίηση απόφασης Α6/4171/87 για παράλληλες εισαγωγές εκ των 8 από τις 10 νέες χώρες μέλη
ΥΑ 193/4/2001 (20010810-1062Β)
1062/Β/10.08.2001
Επιτροπή Ανταγωνισμού απόφαση Συνεταιρισμών Φαρμακαποθηκών για παράλληλες εξαγωγές
ΥΑ. Y6/2610/1993 (19930528-389Β)
389/B/28.05.1993
Kαθορισμός διαδικασίας μεταφοράς, εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων αρμοδιότητας EOΦ τρίτων χωρών και K-M της EOK.
  1. 2072/1992
(19920723-125Α)
125/A/23.07.1992
Άρθρο 27 προστίθεται στο άρθρο 9 του N. 1965/91. Εναποθήκευση εμπορία για λογαριασμό τρίτων
ΥΑ Α6/4171/1987 (19870713-361Β)
361/B/13.07.1987
Παράλληλη εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Ν. 1316/1983 (19830111-3Α)
3/A/11.01.1983
Ίδρυση, οργάνωση & αρμοδιότητες του EOΦ