Φάρμακα για Σοβαρές Ασθένειες – Ορφανά

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ3(α)48592 (Β20211001-4526)
4526/Β/01.10.2021
Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α’ 6)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4790 (Α20210331-48)
48/Α/31.03.2021
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 62. Ρυθμίσεις clawback – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Αριθμ. Δ3(α)/ 27165
&
Αριθμ. Δ3(α)οικ. 31618
(Β20200521-2021)
2021/B/20.05.2020
Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών στον ΕΟΠΥΥ για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Αριθμ. Δ3(α)/20455 (Β20200407-1196)
1196/Β/07.04.2020
 

Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C (απευθείας δρώντα αντιϊικά)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615 (Β20200218-487)
487/Β/18.02.2020
 

Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4664 (Α20200214-32)
32/Α/14.02.2020
Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 10. Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4655 (Α20200131-16)
16/Α/31.01.2020
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 4. Διαδικασία παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ)

Άρθρο 5. Δημιουργία Εφαρμογής διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σε ιδιωτικά φαρμακεία και σκοπός επεξεργασίας

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633 (Α20191016-161)
161/Α/16.10.2019
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 22. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (Α20190809-134)
134/Α/09.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Αριθμ. Δ3(α)77621 (Β20181028-4778)
4778/B/28.10.2018
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. οικ.3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης
Αριθμ. Δ3(α)/οικ. 63024 (Β20180913-3982)
3982/B/13.09.2018
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για συγκεκριμένα φάρμακα για μεταστατικό μελάνωμα σε ασθενείς που φέρουν την BRAF V 600 μετάλλαξη
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 (Α20180614-105)
105/Α/14.06.2018
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 26. Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992

Αριθμ. Φ. 80100/οικ. 17630/943 (Β20180508-1560)
1560/Β/08.05.2018
Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ.Β’ 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44491

(Β20180508-1577)
1577/Β/08.05.2018
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

 

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ Γ.Π.οικ.38231/17-05-2018 Απόφασης, «Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (Α20180117-5)
5/Α/17.01.2018
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:Άρθρα 264-270. Φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (A20170519-74)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 87. Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Γ5/27617 (Β20170428-1469)
1469/Β/28.04.2017
Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)
Αριθμ. Γ5/17229 (Β20160420-1119)
1119/Β/20.04.2016
Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010)
Υπουργική Απόφαση οικ.43063 & Υπουργική Απόφαση οικ.43065 (Β20140520-1276)
1276/Β/20.05.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. οικ. 38733/6−5−2014 (ΦΕΚ 1144/Β) Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64 Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» & Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αρ.οικ.28822/8.4.2014 (ΦΕΚ 878/Β’) Υπουργικής Απόφασης «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ.2 του άρθρου 12 Ν3816.2010 (Α’6)’
Υπουργική Απόφαση οικ.28822 (Β20140408-878)
878/Β/08.04.2014
Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α΄ 6) και τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64 Β΄/16−01−2014) Υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.12449 (Β20140207-256)
256/Β/07.02.2014
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β΄/64/16−01−2014, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων»
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.3457 (Β20140116-64)
64/Β/16.01.2014
Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.45001 (Β20140604-1435)
1435/Β/04.06.2014
Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Νόμος 4213 (Α20131209-261)
261/Α/09.12.2013
Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:
Άρθρο 22.«Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα»

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.13833 (Β20130207-235)
235/Β/07.02.2013
Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α’ 6)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.34092 (Β20120402-1003)
1003/Β/02.04.2012
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ3(α) οικ.ΓΥ/149/12 (ΦΕΚ 545/Β/1-3 2012) υπουργικής απόφασης. Aφορά στα φάρμακα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών του Ν. 3816/2010
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ. ΓΥ 147 (Β20120301-543)
543/Β/01.03.2012
Έγκριση καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (Α20120301-41)
41/Α/01.03.2012
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:
Άρθρα 10-26

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/οικ.85781/2011 (Β20110727-1666)
1666/Β/27.07.2011
Αναθεώρηση του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 3816/2010
Υ. Α. Φ80000/ΟΙΚ.22101/ 2493/2010 (Β20100827-1326)
1326/Β/27.08.2010
Φάρμακα σοβαρών παθήσεων
Φ80000/ οικ11385/1394/2010 (Β20100430-569)
569/Β/30.04.2010
Έγκριση καταλόγου ακριβών φαρμάκων
Ν. 3816/2010 (Α20100126-6)
6/Α/26.01.2010
Άρθρο 12 Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες
Κατευθυντήρια γραμμή (EK20080923-C242)
2008/C 242/07
Κατευθυντήρια γραμμή για πτυχές της εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: επανεξέταση του διαστήματος εμπορικής αποκλειστικότητας των ορφανών φαρμάκων
Υ. Α. ΔΥΓ3α/ΓΠ151509/2008 (Β20081231-2717)
2717/Β/31.12.2008
Καθορισμός καταλόγου φαρμάκων υψηλού κόστους
Κανονισμός 141/2000 (EK20000122-L18)
L/18/22.01.2000
Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τα ορφανά φάρμακα