Φαρμακαποθήκες Πρατήριο – Υποαντιπροσωπεία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 20200909-3833)
3833/Β/09.09.2020
Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4712 (Α20200729-146)
146/Α/29.07.2020
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615 (Β20200218-487)
487/Β/18.02.2020
Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (Α20190809-134)
1080/Β/02.04.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ. 8491 (Β20190402-1080)
1080/Β/02.04.2019
Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (Α20180117-5)
5/Α/17.01.2018
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 158-160.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (Α20180801-104)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (Α20180117-5)
5/Α/17.01.2018
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 158-160.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 91. Όχημα μεταφοράς φαρμάκων

Άρθρο 94. Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4441 (Α20161206-227)
227/Α/06.12.2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 33. Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις

Απόφαση ΕΟΦ
υπ’ αριθμ. 23170/2012
(Β20120615-1929)
1929/Β/15.06.2012
Υποβολή στοιχείων από φαρμακαποθήκες για την εγχώρια διακίνηση φαρμάκου ανά μήνα
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (Α20120301-41)
41/Α/01.3.2012
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:
Άρθρα 10-26

Νόμος 4254 (Α20140407-85)
85/Α/07.04.2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις
Ν. 3918/2011 (Α20110302-31)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας-Τροποποίηση ποσοστού κέρδους χονδρεμπόρων (Άρθρο 38)
Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων (‘Άρθρα 95 επ.)
Π.Δ. 88/2004 (Α20040303-68)
68/Α/03.03.2004
Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης
Π.Δ. 194/1995 (Α19950606-102)
102/A/06.06.1995
Σχετικά με τη χονδρική πώληση φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/25/EOK
Ν. 1821/1988 (Α19881208-271)
271/A/08.12.1988
Άρθρο 14 περί εκμετάλλευσης φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης
Υ.Α. A6/10395/1985 (Β19851231-798)
798/B/31.12.1985
Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική (Οδηγίες 65/65, 75/318, 75/319,78/25, 78/420, 81/464. 83/570,83/571) για κυκλοφορία, παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Ν. 328/1976 (Α19760529-128)
128/A/29.05.1976
Περί τροποποιήσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας