Φαρμακαποθήκες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615 (20200218-487Β)
487/Β/18.02.2020
Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (20190809-134Α)
1080/Β/02.04.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ. 8491 (20190402-1080Β)
1080/Β/02.04.2019
Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (20180117-5A)
5/Α/17.01.2018
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 158-160.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (20180801-104A)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (20180117-5A)
5/Α/17.01.2018
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 158-160.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74A)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 91. Όχημα μεταφοράς φαρμάκων

Άρθρο 94. Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4441 (20161206-227A)
227/Α/06.12.2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 33. Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις

Απόφαση ΕΟΦ
υπ’ αριθμ. 23170/2012
(20120615-1929B)
1929/Β/15.06.2012
Υποβολή στοιχείων από φαρμακαποθήκες
για την εγχώρια διακίνηση φαρμάκου ανά μήνα
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (20120301-41A)
41/Α/01.3.2012
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:
Άρθρα 10-26

Νόμος 4254 (20140407-85A)
85/Α/07.04.2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις
Ν. 3918/2011 (20110302-31A)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας-Τροποποίηση ποσοστού κέρδους χονδρεμπόρων (Άρθρο 38)
Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/83657/2006 (20060124-59B)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων (‘Άρθρα 95 επ.)
Π.Δ. 88/2004 (20040303-68A)
68/Α/03.03.2004
Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης
Π.Δ. 194/1995 (19950606-102A)
102/A/06.06.1995
Σχετικά με τη χονδρική πώληση φαρμάκων
που προορίζονται
για ανθρώπινη χρήση
σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 92/25/EOK
Ν. 1821/1988 (19881208-271A)
271/A/08.12.1988
Άρθρο 14 περί εκμετάλλευσης φαρμακείου
ή φαρμακαποθήκης
Y.A. A6/11920/1988 (19880107-1B)
1/B/07.01.1988
Εισαγωγή, αποθήκευση & διάθεση δραστικών ουσιών για φάρμακα – στοιχεία παραγωγής στα παραστατικά διάθεσης ετοίμων προϊόντων. Καταστροφές Φαρμάκων
Υ.Α. A6/10395/1985 (19851231-798B)
798/B/31.12.1985
Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική (Οδηγίες 65/65, 75/318, 75/319,78/25, 78/420, 81/464. 83/570,83/571) για κυκλοφορία, παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων