Φαρμακεία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615 (Β20200218-487)
487/Β/18.02.2020
Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4655 (Α20200131-16)
16/Α/31.01.2020
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 4. Διαδικασία παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ)

Άρθρο 5. Δημιουργία Εφαρμογής διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σε ιδιωτικά φαρμακεία και σκοπός επεξεργασίας

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.90654 (Β20191231-5087)
5087/Β/31.12.2019
Καθορισμός ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (Α20190809-134)
134/Α/09.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.90654 (Β20191231-5087)
5087/Β/31.12.2019
Καθορισμός ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (Α20190809-134)
134/Α/09.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ. 8491 (Β20190402-1080)
1080/Β/02.04.2019
Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (Α20180801-104)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4509 (Α20171222-201)
201/Α/22.12.2017
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 64. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου

Αριθμ. Γ5(α)/οικ.43125 (Β20170608-1984)
1984/Β/08.06.2017
Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α’ 74)
Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277 (Β20160523-1445)
1445/Β/23.05.2016
Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου
Αριθ. Γ5(α) /οικ. 82163 (Β20151029-2230)
2230/Β/29.10.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ5(α)/οικ.69976/15 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1958/Β΄/11−09−2015), «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
 Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 700/51/83019 Σ. 437 (Β20150116-58)
58/Β/16.01.2015
Τροποποίηση της υπ” αριθ. Φ. 700/95/82967 Σ.415/31−7−2012
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους» (ΦΕΚ Β΄ 2270/06−08−2012)
Νόμος Αριθμ. 4316 (Α20141224-270)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:
Άρθρο 4. Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων

Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (Α20120301-41)
41/Α/01.03.2012
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:
Άρθρα 10-26

Ν. 3918/2011 (Α20110302-31)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας-Ποσοστό επιστροφής (Άρθρο 34)- Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων (Άρθρο 36)
Ν. 3816/2010 (Α20100126-6)
6/Α/26.01.2010
Άρθρο 12, παρ. 2 – Προμήθεια φαρμάκων σοβαρών παθήσεων από ιδιωτικά φαρμακεία σε νοσοκομειακή τιμή
Ν. 3730/2008 (Α20081223-262)
262/Α/23.12.2008
Άρθρο 15-Προμήθεια φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομειακή τιμή
Π.Δ. 213/2003 (Α20030702-172)
172/Α/02.07.2003
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/584/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ κα της Οδηγίας 2001/19/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού.
Ν. 3204/2003 (Α20031223-269)
296/Α/23.12.2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας
για το ΕΣΥ- Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί (Άρθρο 9)- Ρυθμίσεις θεμάτων φαρμάκων και φαρμακείων (Κεφάλαιο Τέταρτο)
Υ.Α. 1116504/34/
0015/2002
(Β20020114-11)
11/Β/14.01.2002
Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων
από φαρμακεία
ΥΑ 7/οικ809/1999 (Β19990616-1227)
1227/B/16.06.1999
Χορήγηση φαρμάκων
από τα φαρμακεία κρατικών νοσοκομείων
Π. Δ. 418/1998 (Α19981231-292)
292/A/31.12.1998
Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιίας
Π.Δ. 108/1993 (Β19930407-50)
50/Β/07.04.1993
Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία νοσοκομειακού φαρμακείου
ΥΑ 7/1536/1993 (Β19930205-49)
49/Β/05.02.1993
Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων
Π.Δ. 312/1992 (Α19920916-157)
157/A/16.09.1992
Οργάνωση και συγκρότηση φαρμακείων
Y.A. A6/10395/1985 (Β19851231-798)
798/B/31.12.1985
Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική (Οδηγίες 65/65, 75/318, 75/319,78/25, 78/420, 81/464. 83/570,83/571 για κυκλοφορία, παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Ν. 328/1976 (Α19760529-128)
128/A/29.05.1976
Περί τροποποιήσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας
Α.Ν. 517/1968 (Α19680828-188)
188/A/28.08.1968
Περί απελευθερώσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού