Φαρμακεία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615 (20200218-487Β)
487/Β/18.02.2020
Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4655 (20200131-16Α)
16/Α/31.01.2020
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 4. Διαδικασία παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ)

Άρθρο 5. Δημιουργία Εφαρμογής διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σε ιδιωτικά φαρμακεία και σκοπός επεξεργασίας

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.90654 (20191231-5087Β)
5087/Β/31.12.2019
Καθορισμός ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (20190809-134Α)
134/Α/09.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Αριθμ. Β2β/Γ.Π.90654 (20191231-5087Β)
5087/Β/31.12.2019
Καθορισμός ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (20190809-134Α)
134/Α/09.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

Αριθμ. ΔΒ4Δ/οικ. 8491 (20190402-1080Β)
1080/Β/02.04.2019
Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (20180801-104Α)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4509 (20171222-201Α)
201/Α/22.12.2017
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 64. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου

Αριθμ. Γ5(α)/οικ.43125 (20170608-1984B)
1984/Β/08.06.2017
Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α’ 74)
Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277 (20160523-1445B)
1445/Β/23.05.2016
Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου
Αριθ. Γ5(α) /οικ. 82163 (20151029-2230B)
2230/Β/29.10.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ5(α)/οικ.69976/15 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1958/Β΄/11−09−2015), «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
 Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 700/51/83019 Σ. 437 (20150116-58B)
58/Β/16.01.2015
Τροποποίηση της υπ” αριθ. Φ. 700/95/82967 Σ.415/31−7−2012
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους» (ΦΕΚ Β΄ 2270/06−08−2012)
Νόμος Αριθμ. 4316 (20141224-270A)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:
Άρθρο 4. Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων

Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (20120301-41A)
41/Α/01.03.2012
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:
Άρθρα 10-26

Ν. 3918/2011 (20110302-31A)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας-Ποσοστό επιστροφής (Άρθρο 34)- Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων (Άρθρο 36)
Ν. 3816/2010 (20100126-6A)
6/Α/26.01.2010
Άρθρο 12, παρ. 2 – Προμήθεια φαρμάκων σοβαρών παθήσεων από ιδιωτικά φαρμακεία σε νοσοκομειακή τιμή
Ν. 3730/2008 (20081223-262A)
262/Α/23.12.2008
Άρθρο 15-Προμήθεια φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομειακή τιμή
Π.Δ. 213/2003 (20030702-172A)
172/Α/02.07.2003
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/584/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ κα της Οδηγίας 2001/19/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού.
Ν. 3204/2003 (20031223-269A)
296/Α/23.12.2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας
για το ΕΣΥ- Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί (Άρθρο 9)- Ρυθμίσεις θεμάτων φαρμάκων και φαρμακείων (Κεφάλαιο Τέταρτο)
Υ.Α. 1116504/34/
0015/2002
(20020114-11B)
11/Β/14.01.2002
Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων
από φαρμακεία
ΥΑ 7/οικ809/1999 (19990616-1227B)
1227/B/16.06.1999
Χορήγηση φαρμάκων
από τα φαρμακεία κρατικών νοσοκομείων
Π. Δ. 418/1998 (19981231-292A)
292/A/31.12.1998
Κύρωση και θέση σε ισχύ της Ελληνικής Φαρμακοποιίας
Π.Δ. 108/1993 (19930407-50B)
50/Β/07.04.1993
Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία νοσοκομειακού φαρμακείου
ΥΑ 7/1536/1993 (19930205-49B)
49/Β/05.02.1993
Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων
Π.Δ. 312/1992 (19920916-157A)
157/A/16.09.1992
Οργάνωση και συγκρότηση φαρμακείων
Y.A. A6/10395/1985 (19851231-798B)
798/B/31.12.1985
Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική (Οδηγίες 65/65, 75/318, 75/319,78/25, 78/420, 81/464. 83/570,83/571 για κυκλοφορία, παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Ν. 328/1976 (19760529-128A)
128/A/29.05.1976
Περί τροποποιήσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας
Α.Ν. 517/1968 (19680828-188A)
188/A/28.08.1968
Περί απελευθερώσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού