Φαρμακοεπαγρύπνηση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Ο.οικ.90023 (Β20130103-2458)
2485/Β/03.10.2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΥΓ3α Γ.Π. 32221/29−4−2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία “περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση” (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)» (ΦΕΚ Β΄/1049) για την εναρμόνιση της Οδηγίας 2012/26/ΕΕ  “για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση” (L 299/27.10.2012)
ΥΑ
ΔΥΓ3α/οικ.82161
(Β20120824-2374)
2374/Β/24.08.2012
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657 (ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/8 /ΕΚ(Φαρμακοεπαγρύπνηση)
Εγκύκλιος ΕΟΦ 10301/11.2.2010 (ΕΟΦ20100211-10301)
Εγκύκλιος ΕΟΦ 10301/11.2.2010
Υποχρεώσεις των υπευθύνων κατά τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων, σύμφωνα με τους κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής
Οδηγία 2010/84/ΕΕ (L20101231-348)
L 348/31.12.2010
Για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 2011/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
Κανονισμός 1235/2010 (L20101215-348)
L 348/ 15.12.2010
Φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΥΑ ΔΥΓ3α/83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων (Άρθρο 121 επ.)
ΔΥΓ3/89292/2003 (Β20031231-1973)
1973/Β/31.12.03
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχή Κοινοτική για την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο
Οδηγία 2000/38 (L20000610-139)
L/139/10.06.2000
Περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα
ΥΑ Α7α/7797/2000 (Β20000310-307)
307/Β/10.03.2000
Φαρμακοεπαγρύπνηση
Ν. 2472/1997 (Α19970410-50)
50/Α/10.04.1997
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα