Γενόσημα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4638 (Α20191118-181)
181/Α/18.11.2019
Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 22. Κοστολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633 (Α20190916-161)
161/Α/16.10.2019
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 19. Εθελούσια μείωση τιμών φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 22. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

Άρθρο 23. Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 24. Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Άρθρο 25. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Άρθρο 51.

Αριθμ. Δ3 (α)/οικ. 63585 (Β20180917-4065)
4065/Β/17.09.2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β’1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw Back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018»,όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Γ5(α) οικ. 50389/30-6-2017 (Β΄ 2254)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 (Α20180614-105)

105/Α/14.06.2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 26. Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)

74/Α/19.05.2017

Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α’ 74)

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)

74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 88. Διατάξεις για τα γενόσημα

Αριθμ. Γ5(α)/ 70068 (Β20151030-2232)
2232/Β/30.10.2015
Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β΄/2015) υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014 υπουργικής απόφασης
Yπουργική Aπόφαση με Aριθμ. Γ5:34043 (Β20150611-1117)
1117/Β/11.06.2015
Αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 και των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων», που αφορά στον καθορισμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.15942 (Β20140509-1186)
1186/Β/09.05.2014
Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.69010 (Β20130725-1814)
1814/Β/25.07.2013
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.82161 (Β20120824-2374)
2374/Β/24.08.2012
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657
(ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ (Φαρμακοεπαγρύπνηση)
Ν. 3853/2010 (Α20100617-90)
90/Α/17.06.2010
Μεταβατικό σύστημα υπολογισμού τιμών φαρμάκων (άρθρο 24)
ΑΔ 2/2010 (Β20100401-380)
380/Β/01.04.2010
Τροποποίηση Α.Δ. 7/09 και 8/09 – Τιμές γενοσήμων Φαρμάκων
Ν. 3840/2010 (Α20100331-53)
53/Α/31.03.2010
Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Άρθρο 14
ΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων (Άρθρο 11 παρ. 2β)