Γενόσημα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3 (α)/οικ. 63585 (20180917-4065Β)
4065/Β/17.09.2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β’1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw Back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018»,όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Γ5(α) οικ. 50389/30-6-2017 (Β΄ 2254)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 (20180614-105Α)

105/Α/14.06.2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 26. Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74Α)

74/Α/19.05.2017

Λεπτομέρειες και διαδικασία υπολογισμού και συμψηφισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία έκπτωσης για τα γενόσημα, του άρθρου 88 του ν. 4472/2017 (Α’ 74)

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74Α)

74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 88. Διατάξεις για τα γενόσημα

Αριθμ. Γ5(α)/ 70068 (20151030-2232Β)
2232/Β/30.10.2015
Κατάργηση της υπ’ αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β΄/2015) υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014 υπουργικής απόφασης
Yπουργική Aπόφαση με Aριθμ. Γ5:34043 (20150611-1117Β)
1117/Β/11.06.2015
Αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 και των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων», που αφορά στον καθορισμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.15942 (20140509-1186Β)
1186/Β/09.05.2014
Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.69010 (20130725-1814Β)
1814/Β/25.07.2013
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.82161 (20120824-2374Β)
2374/Β/24.08.2012
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657
(ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ (Φαρμακοεπαγρύπνηση)
Ν. 3853/2010 (20100617-90Α)
90/Α/17.06.2010
Μεταβατικό σύστημα υπολογισμού τιμών φαρμάκων (άρθρο 24)
ΑΔ 2/2010 (20100401-380Β)
380/Β/01.04.2010
Τροποποίηση Α.Δ. 7/09 και 8/09 – Τιμές γενοσήμων Φαρμάκων
Ν. 3840/2010 (20100331-53Α)
53/Α/31.03.2010
Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Άρθρο 14
ΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/2006 (20060124-59Β)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων (Άρθρο 11 παρ. 2β)