Ιατρικά Βοηθήματα – Ιατροτεχνολογικά – Μάσκες (PPE)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ.Π. 33950 (Β20200623-2489)
2489/B/23.06.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 89005/23.12.2019 υπουργικής απόφασης «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4870)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4664 (Α20200214-32)
32/Α/14.02.2020
Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 10. Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

Αριθμ. οικ. 52029 (Β20180711-2768)
2768/B/11.07.2018
Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του ν. 4512/2018 (Α΄5)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 95. Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Αριθμ. Γ3γ/37400 (Β20170522-1752)
1752/Β/22.05.2017
 

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4461 (Α20170328-38)
38/Α/28.03.2017
 

Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις

Αριθμ. 73/24-1-2017 (Β20170207-293)
293/Β/07.02.2017
Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 6: Συναίνεση
Άρθρο 9: Απαγόρευση  Ανταλλάγματος
Άρθρο 18: Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 23: Προσήκουσα Μεταχείριση Ασθενών
Άρθρο 24: Διαφήμιση, Περιορισμοί, Απαγόρευση

Ν. 3918/2011 (Α20110302-31)
31/Α/02.03.2011
 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας (Κεφάλαιο Α)
ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./130648/2009 (Β20091002-2198)
2198/B/02.10.2009
 Εναρμόνιση – Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
ΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.2006
 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων- Άρθρο 152 (Κυρώσεις)
 ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334/2004 (Β20040922-1459)
1459/Β/
22.09.2004
 Τροποποίηση της ΔΥ8δ/γ.π.οικ. 1348/2004 ΥΑ αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατρικών βοηθημάτων
ΥΑ ΔΥ8δ.Γ.Π.οικ./1348/2004 (Β20040116-32)
32/Β/16.01.2004
 Ορθή πρακτική διανομής ιατρικών βοηθημάτων
ΑΔΥ8ΔΓΠοικ2740/2002 (Β20020117-32)
32/Β/17.01.2002
 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2000/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιατρικά βοηθήματα)
 ΥΑ 1116504/34/0015/2002 (Β20020114-11)
11/Β/14.01.2002
 Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία
ΥΑ ΔΥ8δ/οικ.3607/2001 (Β20010820-1060)
1060/Β/ 20.08.2001
 Εναρμόνιση προς την Οδηγία 98/79 για τα in vitroδιαγνωστικά ιατρικά βοηθήματα
ΥΑ Ε3/833/1999 (Β19990629-1329)
1329/Β/
29.06.1999
 Καθορισμός συστήματος ποιότητας για ιατρικά βοηθήματα
 ΥΑ Α7α/9967/1999 (Β19990510-599)
599/B/10.05.1999
 Επιβολή κυρώσεων παραβατών των ΚΥΑ 2480/94 και ΚΥΑ 2351/1994
ΥΑ 6281/1998 (Β19980803-810)
810/B/03.08.1998
 Iατροτεχνολογικά προϊόντα- αρμόδια αρχή ο EOΦ
ΥΑ 2480/1994 (Α19940913-679)
679/A/13.09.1994
 Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/EOK/14.6.93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Iατροτεχνολογικά Προϊόντα
 ΥΑ 2351/1994 (Β19940826-639)
639/Β/26.08.1994
 Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με οδηγία 90/385 για εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα
YA A6/4198/1986 (Β19860610-384)
384/B/10.06.1986
 Ιατρικά Βοηθήματα – Κυκλοφορία αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης