Ιατρικά Βοηθήματα – Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ. 52029 (20180711-2768Β)
2768/B/11.07.2018
Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του ν. 4512/2018 (Α΄5)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74A)
74/Α/19.05.2017
 

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 95. Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Αριθμ. Γ3γ/37400 (20170522-1752B) 1752/Β/22.05.2017  

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4461 (20170328-38A)

38/Α/28.03.2017

 

Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις

Αριθμ. 73/24-1-2017 (20170207-293Β)
293/Β/07.02.2017
Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 6: Συναίνεση
Άρθρο 9: Απαγόρευση  Ανταλλάγματος
Άρθρο 18: Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 23: Προσήκουσα Μεταχείριση Ασθενών
Άρθρο 24: Διαφήμιση, Περιορισμοί, Απαγόρευση

Ν. 3918/2011 (20110302-31Α)
31/Α/02.03.2011
 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας (Κεφάλαιο Α)
ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./130648/2009 (20091002-2198Β)
2198/B/02.10.2009
 Εναρμόνιση – Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
ΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/2006 (20060124-59Β)
59/Β/24.01.2006
 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων- Άρθρο 152 (Κυρώσεις)
 ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334/2004 (20040922-1459Β)
1459/Β/
22.09.2004
 Τροποποίηση της ΔΥ8δ/γ.π.οικ. 1348/2004 ΥΑ αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατρικών βοηθημάτων
ΥΑ ΔΥ8δ.Γ.Π.οικ./1348/2004 (20040116-32Β)
32/Β/16.01.2004
 Ορθή πρακτική διανομής ιατρικών βοηθημάτων
ΑΔΥ8ΔΓΠοικ2740/2002 (20020117-32Β)
32/Β/17.01.2002
 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2000/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιατρικά βοηθήματα)
 ΥΑ 1116504/34/0015/2002 (20020114-11Β)
11/Β/14.01.2002
 Τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία
ΥΑ ΔΥ8δ/οικ.3607/2001 (20010820-1060Β)
1060/Β/ 20.08.2001
 Εναρμόνιση προς την Οδηγία 98/79 για τα in vitroδιαγνωστικά ιατρικά βοηθήματα
ΥΑ Ε3/833/1999 (19990629-1329Β)
1329/Β/
29.06.1999
 Καθορισμός συστήματος ποιότητας για ιατρικά βοηθήματα
 ΥΑ Α7α/9967/1999 (19990510-599Β)
599/B/10.05.1999
 Επιβολή κυρώσεων παραβατών των ΚΥΑ 2480/94 και ΚΥΑ 2351/1994
ΥΑ 6281/1998 (19980803-810Β)
810/B/03.08.1998
 Iατροτεχνολογικά προϊόντα- αρμόδια αρχή ο EOΦ
ΥΑ 2480/1994 (19940913-679Α)
679/A/13.09.1994
 Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/EOK/14.6.93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Iατροτεχνολογικά Προϊόντα
 ΥΑ 2351/1994 (19940826-639Β)
639/Β/26.08.1994
 Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με οδηγία 90/385 για εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα
YA A6/4198/1986 (19860610-384Β)
384/B/10.06.1986
 Ιατρικά Βοηθήματα – Κυκλοφορία αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης