Δεοντολογία – Ιατρική Ενημέρωση – Προώθηση

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 (Α20210201-16)
16/A/01.02.2021

Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 26. Όρια αποδοχών ερευνητικών προγραμμάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435 20200915-3958)
3958/Β/15.09.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 (Β20200308-726)
726/Β/08.03.2020

Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4647 (Α20191216-204)
204/Α/16.12.2019

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 164 του ν. 4600/2019 (Α΄43)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4638 (Α20191118-181)
181/Α/18.11.2019

Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 22. Κοστολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4625 (Α20190831-139)
139/Α/31.08.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 25. ΘΔιαρθρωτικές αλλαγές

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4600 (Α20190309-43)
43/Α/09.03.2019

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 164. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
Αντικατάσταση άρθρου 2 του ν. 1278/1982 (Α΄ 105)

2798/B/04.07.2019 (Β20190704-2798)
2798/B/04.07.2019

Συνεχιζόμενη Ιατρική και Οδοντιατρική Εκπαίδευση

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (Α20170117-5)
5/Α/17.01.2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 271-342.

Αριθμ. 109343/12 (Β20170711-2351) 2351/Β/11.07.2017

Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων

Αριθμ. 73/24-1-2017 (Β20170207-293)
293/Β/07.02.2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 6: Συναίνεση
Άρθρο 9: Απαγόρευση  Ανταλλάγματος
Άρθρο 18: Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 23: Προσήκουσα Μεταχείριση Ασθενών
Άρθρο 24: Διαφήμιση, Περιορισμοί, Απαγόρευση

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4415 (Α20160906-159)
159/Α/06.09.2016

Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 27. Ρύθμιση για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Νόμος Αριθμ. 4316 (Α20141224-270)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 66 παρ. 7. Υποχρέωση Δημοσιοποίησης των Παροχών

 Νόμος 4272 (Α20140711-145)
145/Α/11.07.2014

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 36. (Τιμητικές αμοιβές σε γιατρούς) και

Άρθρο 42. (Στελέχωση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων)

Νόμος 3918/2011 (Α20110302-31)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας – Αμοιβές πανεπιστημιακών γιατρών (Άρθρο 62)
Εγκύκλιος ΕΟΦ 66500/2010 (ΕΟΦ2010-66500) Εγκύκλιος για επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά
την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση Υ6α/116328/2003 (Β20030429-511)
511/Β/29.04.2003
Τρόπος και χρόνος υποβολής
από τις επιχειρήσεις 
των καταστάσεων
για πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων
με ιατρική συνταγή
Υπουργική Απόφαση Υ6α/121863/2002 (Β20021216-1569)
1569/Β/
16.12.2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ6α/28403/01/02 ΚΥΑ σχετικά με τις δαπάνες προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων
Υπουργική Απόφαση Υ6α/28403/2001 (Β20020531-684)
684/Β/31.05.2002
Δαπάνες προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων
 Υπουργική Απόφαση Υ6γ/οικ222196/2002 (Β20020308-284)
284/Β/08.03.2002
Διαφήμιση OTC
 Υπουργική Απόφαση Α6/6304/1987 (Β19870706-351)
351/B/06.07.1987
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της κυκλοφορίας, προαγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α6/10983/1984 (Β19850124-37)
37/Β/24.01.1985
Ιατρική ενημέρωση
για τα φάρμακα
από φαρμακευτικές επιχειρήσεις
 Νομοθετικό Διάταγμα 96/1973 (Α19730808-172)
172/A/08.08.1973
Περί εμπορίας