Καλλυντικά

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (A20170519074)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 68. Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Υπ. Απ. ΔΥΓ3α/Γ.Π67487 (Β20110824-1871)
1871/Β/24.08.2011
Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/Β/2005)
ΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.63117/2010ΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.63118 /2010ΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.63115/2010 (Β20100806-1283)
1283/B/06.08.2010
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2009/164/ΕΕ της ΕπιτροπήςΠροσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2010/3 ΕΕ της ΕπιτροπήςΠροσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2009/159/ΕΕ της Επιτροπής, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005)του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα
ΥΑ ΔΥΓ3α/Γ.Π.63114/2010 (Β20100806-1186)
1186/Β/06.08.2010
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την Κοινοτική οδηγία 2010/4/ΕΕ
της Επιτροπής ,
για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ
(αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005)
του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα
ΔΥΓ3(α)/132979/2005 (Β20050318-352)
352/Β/18.03.2005
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον Τομέα
των καλλυντικών
ΥΑ Υ6Α/6181/2000 (Β20001206-1488)
1488/Β/06.12.2000
Τροποποίηση της Υ6α/3320/97 σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/6 και 2000/11
ΥΑ Υ6α/οικ.6447/2000 (Β20001206-1488)
1488/Β/06.12.2000
Τροποποίηση νομοθεσίας
περί καλλυντικών (Υ.Α 3320/97).Εναρμόνισημε οδηγία 2000/6και 2000/11
ΥΑ Α7α/2413/1999 (Β19990624-1294)
1294/B/24.06.1999
Τροποποίησητης Υ6α/3320/97 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/62
ΥΑ Α7α/5639/1998 (Β19981001-1029)
1029/B/01.10.1998
Τροποποίηση
της Υ6α/3320/97 σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 97/45 και 98/16
ΥΑ Υ6α/3320/1997 (Β19970421-329)
329/B/21.04.1997
Εναρμόνιση Eλλ. Νομοθεσίας περί καλλυντικών σε συμμόρφωση προς Kοινοτ. Οδηγίες από 76/661 έως 95/34
YA 11596/1997 (Β19980306-215)
215/B/06.03.1998
Τροποποίηση της Y6α οικ.3320/97