Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
C(2018) 4495 (20180822-2018/1192)
2018/1192/22.08.2018
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1192 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την ενεργοποίηση της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4352 (20150712-66A) 166/A/07.12.2015 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 (20150814-94A)

94/Α/14.08.2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης
 Νόμος Υπ’ Αριθ 4335 (20140723-87A)
87/A/23.07.2014
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (20150718-84A) 84/A/18.07.2015  Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4334 (20150716-80A) 80/A/16.07.2015
Δείτε την ΠΟΛ 1154
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)
 Νόμος 4270/2014 20140628-143A)
143/A/28.06.2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
Νόμος Αριθμ. 4263 (20140514-117A)

117/Α/14.05.2014

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018
Νόμος 4254 (20140407-85A)

85/Α/07.04.2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις