ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. – OTC

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (Α20180801-140)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
Αριθ. Γ5(α)οικ. 38152 (Β20170522-1761)
1761/Β/22.05.2017
Διατάξεις τρόπου και διαδικασίας καθορισμού ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης και ανώτατης νοσοκομειακής τιμής καθώς και διάθεσης για τα «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 86. Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)

Άρθρο 97. Καταργούμενες διατάξεις

  • από την 1.1.2017 καταργείται η παρ. 8 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α’85)
Αριθ. Γ5(α)51194 (Β20160718-2219) 2219/Β/18.07.2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων δημιουργίας υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εντός της κατηγορίας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4389 (Α20160527-94)
94/Α/27.05.2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 66788 (Β20140730-2083) 2083/Β/30.7.2014 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 62836 (Β20140721-1981) 1981/Β/21.07.2014 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
Υπουργική Απόφαση Γ.Π. 38907 (Β20140514-1222) 1222/Β/14.05.2014 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
Υπουργική Απόφαση οικ.38733 & Υπουργική Απόφαση 38714 (Β20140506-1144) 1144/Β/06.05.2014 Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» & Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Νόμος 4254 (Α20140407-85)
85/Α/07.04.2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

  • καταργείται από την 1.1.2017 η παρ. 8 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ’ του άρθρου πρώτου ν. 4254/2014 (Α’85) με το άρθρο 97 παρ. 2
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 101754 (Β20130711-2840) 2840/Β/07.11.2013 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π./οικ. ΓΥ 152 (Β20120301-542) 542/Β/01.03.2012 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
Y.A. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 52241/2011 (Β20110512-840) 840/B/12.05.2011 Επικαιροποιημένος Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696/2010 (Β20100528-740) 740/Β/28.05.2010 Κατάλογος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Υ.Α. ΔΥΓ3α/83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων (άρθ. 109 επ.)
Υ.Α. ΔΥΓ3/127858/2004 (Β20040210-284) 284/Β/10.02.2004 Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή»
ΥΑ Υ6α/οικ.121863/2002 (Β20021216-1569) 1569/Β/16.12.2002 Δαπάνες προώθησης φ.π.
Υ.Α. Υ6α/28403/2001 (Β20020531-684) 684/Β/31.05.2002 Δαπάνες προώθησης φ.π.
Υ.Α. Υ6γ/οικ222196/2002 (Β20020308-284) 284/Β/08.03.2002 Διαφήμιση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.