Νοσοκομεία – Προμήθειες Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4831/2021 (A20210923-170)
170/Α/23/09/2021
Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812 (A20210630-110)
110/Α/30.06.2021
Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 90. Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων

Αριθμ. Γ2δ/οικ. 21693 (Β20210409-1435)
1435/Β/09.04.2021
Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)
Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. 83999/20 (Β20210227-791)
791/B/27.02.2021
Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4737 (Α20201022-204)
204/A/22.10.2020
Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 18. Αγορά φαρμάκων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων

Αριθμ. Γ2α/οικ.37824 (Β20200623-2945)
2495/B/23.06.2020
Τροποποίηση της υπ΄ αρ.Υ4α/147881/25.11.2010 «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1851)»
Αριθμ. Δ3(α)/ 27165
&
Αριθμ. Δ3(α)οικ. 31618
(Β20200521-2021)
2021/B/20.05.2020
Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών στον ΕΟΠΥΥ για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Αριθμ. Δ3(α)/20455 (Β20200407-1196)
1196/Β/07.04.2020
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C (απευθείας δρώντα αντιϊικά)
Αριθμ. Β2β/Γ.Π.90654 (Β201912131-5087)
5087/Β/31.12.2019
Καθορισμός ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμ. Γ.Π. Β1β/οικ.76884 (Β20191118-4179)
4179/B/18.11.2019
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2019
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (Α20190809-134)
134/Α/09.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4599 (Α20190304-40)
40/A/04.03.2019
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 28.

Αριθμ. Δ3(α)/οικ. 63024 (Β20180913-3982)
3982/B/13.09.2018
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για συγκεκριμένα φάρμακα για μεταστατικό μελάνωμα σε ασθενείς που φέρουν την BRAF V 600 μετάλλαξη
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (Α20180801-104)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
Aριθμ. Γ2β/οικ. 32649 (Β20180508-1585)
1585/Β/08.05.2018
Αναγνώριση της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με χρήση του συστήματος Mitra Clip
Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 31522 (Β20180508-1561)
1561/Β/08.05.2018
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Αριθμ. Γ1β/ΓΠ/οικ.26856 (Β20180508-1556)
1556/Β/08.05.2018
Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας και β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532 (Α20180405-63)
63/Α/05.04.2018
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 29. 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4478 (Α20170623-91)
91/Α/23.06.2017
I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/ 2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης – Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 21-35.

Άρθρο 47. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4432 (Α20161114-212)
212/Α/14.11.2016
Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με τη στελέχωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα), Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 (Α20160426-78)
78/Α/26.04.2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 51.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 (Α20160221-21)
21/Α/21.02.2016
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 62-77. Καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας

Άρθρο 88. Δυνατότητα επιχορήγησης δημοσίων νοσοκομείων, από Περιφέρεια για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών τους

Άρθρο 98. Τροποποίηση άρθρ. 13 ν. 3918/2011 σχετικά με θέματα διενέργειας διαγωνισμών.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366 (Α20160215-18)
18/Α/15.02.2016
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 28. Παράταση / επέκταση συμβάσεων προμηθευτών νοσοκομείων ΥΠΕ μέχρι 30-6-2016 & παράταση απολογισμού ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2012 μέχρι 30.6.2016

Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314 (Β20151218-2758)
2758/Β/18.12.2015
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 (Α20151216-176)
176/Α/16.12.2015
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 1Α1β/Γ.Π. οικ. 19003 (ΥΟΔΔ20150319-146)
146/ΥΟΔΔ/19.03.2015
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (Φ.Ε.Κ. 403/ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
Νόμος Υπ” Αριθ. 4286 (Α20140919-194)
194/Α/19.09.2014
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις
Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.50142 (Β20140606-1474)
1474/B/06.06.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.18051 27/3/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β/2012)
Υπουργική Απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (Β20140605-1465)
1465/Β/05.06.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών
Νόμος Αριθμ. 4263 (Α20140514-117)
117/Α/14.05.2014
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ.οικ. 30869 (Β20140414-933)
933/Β/14.04.2014
Ανάκληση ισχύος των διατάξεων των με αρ. αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014) και ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.18909/2014 (ΦΕΚ 624/Β/13−3−2014) Υπουργικών Αποφάσεων περί Επιλογής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.18909 (Β20140313-624)
624/Β/13.03.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ6546, ΦΕΚ 183/Β/31.1.2014, Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας από 1−1−2014 για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας»
Υπουργική Απόφαση Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ.6546 (Β20140131-183)
183/Β/31.01.2014
Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας
Υπουργική Απόφαση ΔΥ16/Γ.Π.οικ.76625 (ΥΟΔΔ20130822-403)
403/ΥΟΔΔ/22.08.2013
Συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 700/95/82967 Σ. 415 (Β20120806-2270)
2270/Β/06.08.2012
Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματά τους
Υπουργική Απόφαση Αριθ. Υ4α/οικ.18051 (Β20120327-946)
946/Β/27.03.2012
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια
Υπ. Απ. Αριθμ. Υ4α/
οικ. 85649
(Β20110801-1702)
1702/Β/01.08.2011
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ
Ν. 3918/2011 (Α20110302-31)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας (Άρθρα 1 έως 13, 32,74)
ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.14801/2011 (Β20110225-317)
317/Β/25.02.2011
Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας
Π.Δ. 113/2010 (Α20101122-194)
194/Α/22.11.2010
Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων από το Δημόσιο /Ληξιπρόθεσμες οφειλές-90 ημέρες
Ν. 3867/2010 (Α20100803-128)
128/Α/03.08.2010
Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και διαγωνισμοί
Ν. 3846/2010 (Α20100511-66)
66/Α/11.05.2010
Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3580/2007 σχετικά με προμήθειες Νοσοκομείων μέσω διαγωνισμών
Ν. 3816/2010 (Α20100126-6)
06/Α/26.01.2010
Άρθρο 12, παρ. 2 – Προμήθεια φαρμάκων σοβαρών παθήσεων από ιδιωτικά φαρμακεία σε νοσοκομειακή τιμή
Κανονισμός 1177/2009 (L20091201-314)
L 314/01.12.2009
Τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
Ν. 3790/2009 (Α20090807-143)
143/Α/07.08.2009
Άρθρο 19– Προμήθειες κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος
Ν. 3763/2009 (Α20090527-80)
80/Α/27.05.2009
Άρθρο 36– Νομιμοποίηση προμηθειών νοσοκομείων
Ν. 3730/2008 (Α20081223-262)
262/Α/23.12.2008
Άρθρο 15– Προμήθεια φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομειακή τιμή
Ν. 3580/2007 (Α20070618-134)
134/Α/18.06.2007
Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από Υπ. Υγείας
Π.Δ. 60/2007 (Α20070316-64)
64/Α/16.03.2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
Ν. 2955/2001 (Α20011102-256)
256/Α/02.11.2001
Προμήθειες νοσοκομείων
Π.Δ. 235/2000 (Α20000914-199)
199/Α/14.09.2000
Εκσυγχρονισμός ιδιωτικών κλινικών
ΥΑ 1320/1998 (Β19980210-99)
99/Β/10.02.1998
Ορισμός νοσηλίου νοσοκομείων
ΥΑΑ6/1398/1989 (Β19890409-335)
335/Β/09.04.1989
Διάθεση και χορήγηση φαρμακευτικών ιδ/των που έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για Ν/Σ χρήση