Νοσοκομεία-Προμήθειες Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ2α/οικ.37824 (20200623-2945Β)
2495/B/23.06.2020
Τροποποίηση της υπ΄ αρ.Υ4α/147881/25.11.2010 «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1851)»
Αριθμ. Δ3(α)/ 27165
&
Αριθμ. Δ3(α)οικ. 31618
(20200521-2021Β)
2021/B/20.05.2020
Εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών στον ΕΟΠΥΥ για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» για τα προϊόντα της Γ-Σφαιρίνης
Αριθμ. Δ3(α)/20455 (20200407-1196Β)
1196/Β/07.04.2020
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C (απευθείας δρώντα αντιϊικά)
Αριθμ. Β2β/Γ.Π.90654 (201912131-5087Β)
5087/Β/31.12.2019
Καθορισμός ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμ. Γ.Π. Β1β/οικ.76884 (20191118-4179Β)
4179/B/18.11.2019
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2019
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (20190809-134Α)
134/Α/09.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 74. Ατομική διακίνηση φαρμάκων με προμήθεια από ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4599 (20190304-40Α)
40/A/04.03.2019
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 28.

Αριθμ. Δ3(α)/οικ. 63024 (20180913-3982Β)
3982/B/13.09.2018
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για συγκεκριμένα φάρμακα για μεταστατικό μελάνωμα σε ασθενείς που φέρουν την BRAF V 600 μετάλλαξη
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4558 (20180801-104Α)
104/Α/01.08.2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις
Aριθμ. Γ2β/οικ. 32649 (20180508-1585Β)
1585/Β/08.05.2018
Αναγνώριση της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με χρήση του συστήματος Mitra Clip
Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 31522 (20180508-1561Β)
1561/Β/08.05.2018
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Αριθμ. Γ1β/ΓΠ/οικ.26856 (20180508-1556Β)
1556/Β/08.05.2018
Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας και β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532 (20180405-63Α)
63/Α/05.04.2018
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 29. 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4478 (20170623-91Α)
91/Α/23.06.2017
I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/ 2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης – Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74Α)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 21-35.

Άρθρο 47. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4432 (20161114-212Α)
212/Α/14.11.2016
Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με τη στελέχωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα), Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και άλλες διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 (20160426-78Α)
78/Α/26.04.2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 51.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 (20160221-21Α)
21/Α/21.02.2016
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 62-77. Καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας

Άρθρο 88. Δυνατότητα επιχορήγησης δημοσίων νοσοκομείων, από Περιφέρεια για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών τους

Άρθρο 98. Τροποποίηση άρθρ. 13 ν. 3918/2011 σχετικά με θέματα διενέργειας διαγωνισμών.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366 (20160215-18Α)
18/Α/15.02.2016
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 28. Παράταση / επέκταση συμβάσεων προμηθευτών νοσοκομείων ΥΠΕ μέχρι 30-6-2016 & παράταση απολογισμού ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2012 μέχρι 30.6.2016

Αριθμ. ΓΔΟΥ/2314 (20151218-2758Β)
2758/Β/18.12.2015
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 (20151216-176Α)
176/Α/16.12.2015
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 1Α1β/Γ.Π. οικ. 19003 (20150319-146ΥΟΔΔ)
146/ΥΟΔΔ/19.03.2015
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (Φ.Ε.Κ. 403/ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
Νόμος Υπ” Αριθ. 4286 (20140919-194Α)
194/Α/19.09.2014
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις
Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.50142 (20140606-1474Β)
1474/B/06.06.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.18051 27/3/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β/2012)
Υπουργική Απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (20140605-1465Β)
1465/Β/05.06.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών
Νόμος Αριθμ. 4263 (20140514-117Α)
117/Α/14.05.2014
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ.οικ. 30869 (20140414-933Β)
933/Β/14.04.2014
Ανάκληση ισχύος των διατάξεων των με αρ. αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014) και ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.18909/2014 (ΦΕΚ 624/Β/13−3−2014) Υπουργικών Αποφάσεων περί Επιλογής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.18909 (20140313-624Β)
624/Β/13.03.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ6546, ΦΕΚ 183/Β/31.1.2014, Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας από 1−1−2014 για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας»
Υπουργική Απόφαση Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ.6546 (20140131-183Β)
183/Β/31.01.2014
Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας
Υπουργική Απόφαση ΔΥ16/Γ.Π.οικ.76625 (20130822-403ΥΟΔΔ)
403/ΥΟΔΔ/22.08.2013
Συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 700/95/82967 Σ. 415 (20120806-2270Β)
2270/Β/06.08.2012
Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματά τους
Υπουργική Απόφαση Αριθ. Υ4α/οικ.18051 (20120327-946Β)
946/Β/27.03.2012
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια
Υπ. Απ. Αριθμ. Υ4α/
οικ. 85649
(20110801-1702Β)
1702/Β/01.08.2011
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ
Ν. 3918/2011 (20110302-31Α)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας (Άρθρα 1 έως 13, 32,74)
ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.14801/2011 (20110225-317Β)
317/Β/25.02.2011
Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας
Π.Δ. 113/2010 (20101122-194Α)
194/Α/22.11.2010
Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων από το Δημόσιο /Ληξιπρόθεσμες οφειλές-90 ημέρες
Ν. 3867/2010 (20100803-128Α)
128/Α/03.08.2010
Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και διαγωνισμοί
Ν. 3846/2010 (20100511-66Α)
66/Α/11.05.2010
Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3580/2007 σχετικά με προμήθειες Νοσοκομείων μέσω διαγωνισμών
Ν. 3816/2010 (20100126-6Α)
06/Α/26.01.2010
Άρθρο 12, παρ. 2 – Προμήθεια φαρμάκων σοβαρών παθήσεων από ιδιωτικά φαρμακεία σε νοσοκομειακή τιμή
Κανονισμός 1177/2009 (20091201-314L)
L 314/01.12.2009
Τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
Ν. 3790/2009 (20090807-143A)
143/Α/07.08.2009
Άρθρο 19– Προμήθειες κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος
Ν. 3763/2009 (20090527-80A)
80/Α/27.05.2009
Άρθρο 36– Νομιμοποίηση προμηθειών νοσοκομείων
Ν. 3730/2008 (20081223-262A)
262/Α/23.12.2008
Άρθρο 15– Προμήθεια φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομειακή τιμή
Ν. 3580/2007 (20070618-134A)
134/Α/18.06.2007
Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από Υπ. Υγείας
Π.Δ. 60/2007 (20070316-64A)
64/Α/16.03.2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
Ν. 2955/2001 (20011102-256A)
256/Α/02.11.2001
Προμήθειες νοσοκομείων
Π.Δ. 235/2000 (20000914-199A)
199/Α/14.09.2000
Εκσυγχρονισμός ιδιωτικών κλινικών
ΥΑ 1320/1998 (19980210-99B)
99/Β/10.02.1998
Ορισμός νοσηλίου νοσοκομείων
ΥΑΑ6/1398/1989 (19890409-335B)
335/Β/09.04.1989
Διάθεση και χορήγηση φαρμακευτικών ιδ/των που έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για Ν/Σ χρήση