Ορφανά

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633 (20191016-161Α)
161/Α/16.10.2019
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 22. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

Αριθμ. Δ3(α)77621 (20181028-4778Β)
4778/B/28.10.2018
Αρ. Πρωτ.: 3751
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. οικ.3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης
Κατευθυντήρια γραμμή (200807-242C) 2008/C 242/07 Κατευθυντήρια γραμμή για πτυχές της εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: επανεξέταση του διαστήματος εμπορικής αποκλειστικότητας των ορφανών φαρμάκων
Κανονισμός 141/2000 (20000122-18L)
L/18/22.01.2000
Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για τα ορφανά φάρμακα