Παράβολα – Τέλη – Πρόστιμα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥΓ3α/ΓΠ171107/2008 (Β20081231-2689)
2689/Β/31.12.08
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 97. Καταργούμενες διατάξεις

  • καταργεί τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 17 του π.δ. 84/2001 (Α’70)
ΥΑ ΔΥΓ3α/ΓΠ171107/2008 (Β20081231-2689)
2689/Β/31.12.08
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για τα παράβολα
Ν. 3557/2007 (Α20070514-100)
100/Α/14.05.07
Τροποποίηση 96/73. Παράβολο για τιμές φαρμάκων
ΥΑ ΔΥΓ3α/ΓΠ 139307/2006 (Β20060810-1098)
1098/Β/10.08.06
Αύξηση του ύψους των τελών (παραβόλων) που κατατίθενται στον ΕΟΦ
ΥΑ ΔΥΓ3α/83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.06
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας όσον αφορά την παραγωγή και κυκλοφορία φαρμάκων. Άρθρο 152 (Κυρώσεις)
ΥΑ Υ6α/4651/2001 (Β20010906-1034)
1034/Β/06.09.01
Καθορισμός ύψους τελών αρ. 48 Ν. 2519/97
Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 84 (Α20010410-70)
70/Α/10.04.2001
Όροι προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

  • καταργούνται οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 17 με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. α του Ν. 4472/2017
ΥΑ Υ6α/1163/2000 (Β20000616-748)
748/Β/16.06.00
Καθορισμός ύψους τελών (άρθρο 48) για συμπληρώματα διατροφής
ΥΑ Α7/5981/1999 (Β19991007-1858)
1858/Β/07.10.99
Τροποποίηση Υ.Α. Υ6Α σχετική με ύψος τελών άρθρου 48 Ν. 2519/97 (καθορισμός ύψους τελών ΕΟΦ)
ΥΑ Α7α/8637/1999 (Β19990510-607)
607/Β/10.05.99
Αναπροσαρμογή τέλους υποβολής ενστάσεως ενώπιον του ΔΕΣ/ΕΟΦ
ΥΑ Α7α/325/1999 (Β19990308-194)
194/Β/08.03.99
Αναπροσαρμογή πάγιου τέλους υπέρ ΕΟΦ
ΥΑ 11069/1998 (Β19980318-261)
261/Β/18.03.98
Αναπροσαρμογή προκαταβαλλομένων τελών για τη θεώρηση τιμολογίων εισαγωγής προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
ΥΑ 11094/1998 (Β19980311-235)
235/Β/11.03.98
Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του Ν. 2519/97
ΥΑ Υ6α/5073/1995 (Β19950504-344)
344/Β/04.05.95
Αναπροσαρμογή του πάγιου τέλους υπέρ του ΕΟΦ
Ν. 1316/1983 (Α19830111-3)
3/Α/11.01.83
Ίδρυση, οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ της ΕΦ της ΚΦ & τροποποίηση & συμπλήρωση της φαρμακευτικής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις